Ympäristövastuun johtaminen

Ympäristöjohtamisemme perustana ovat ympäristöjohtamisstandardit, erityisesti ISO 14 001, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset sekä Global Compact -periaatteet. Ympäristöpolitiikkamme kattaa kaikki toimintamaat.

Yritysvastuun ohjausryhmä määrittää tavoitteet ympäristötyölle. Liiketoimintaryhmät määrittävät tarkemmat toimintaohjelmat osana johtamismalliaan.

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä, suhteutettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Olemme myös mukana tavaraliikenteen energiatehokkuussopimuksessa ja sitoutuneet parantamaan kuljetustemme energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2016 mennessä (vertailuvuosi 2008). Parannamme kuljetusten ympäristötehokkuutta vähentämällä polttoaineen kulutusta ja lisäämällä vaihtoehtoisia ajoneuvoja, kuten sähkö-, biokaasu- ja biodieselautoja.

Hiilidioksidipäästöistämme Suomessa yli 80 % syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä, joten Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä meillä on merkittävä rooli ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan kuljetustoiminnan kehittäjänä.

Edistämme henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ISO 14 001 -johtamisjärjestelmän osana koulutusten ja perehdytyksen kautta. Ympäristöasiat ovat myös jatkuvasti esillä sisäisen viestinnän kanavissa. Haemme henkilöstöltämme ympäristöasioihin liittyviä kehitysehdotuksia aloitejärjestelmän kautta.

Olemme seuranneet laajennetussa johtoryhmässä ympäristöohjelman edistymistä suhteessa lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin. Lisäksi käsittelemme ympäristöasioita sekä laajennetussa johtoryhmässä että hallituksessa kahdesti vuodessa osana laajempaa yritysvastuuraportointia.

Ympäristöpolitiikka

 

Tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme ympäristöön vaikuttavia osa-alueita toiminnoissamme ja olemme sitoutuneet seuraaviin asioihin:

  • Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja standardeja, mukaan lukien ISO 14 001
  • Pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta
  • Pienentämään toimitilojemme energiankulutusta
  • Parantamaan kierrätystä ja vähentämään kaatopaikoille kulkeutuvan jätteen määrää
  • Ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä
  • Osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun, jotta me voimme minimoida negatiivista vaikutustamme ympäristöön
  • Varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaamme voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa
  • Raportoimaan vuosittain ympäristövaikutuksestamme ja tarjoamaan työntekijöillemme tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla

Lue lisää: Ympäristöpolitiikka

Olemme sitoutuneet kehittämään toiminnan laadukkuutta ja ympäristövastuullisuutta. Sertifioimalla toimintaamme voimme osoittaa sidosryhmillemme, että toimintamme täyttää määritellyt vaatimukset. Sertifioidut ympäristöjärjestelmät kattoivat vuoden 2013 lopussa 77 % (74 %) koko konsernin henkilöstöstä. Rakensimme vuoden aikana ISO 14 001 -mukaisen ympäristöjärjestelmän myös Venäjän varastoihimme.