Henkilöstövastuun johtaminen

Henkilöstöstrategiamme luo suuntaviivat henkilöstön kehittämiseksi liiketoiminnan ja henkilöstön tarpeiden mukaisesti ja yritysvastuusta huolehtien. Henkilöstövastuumme periaatteet ja työntekijöiden eettinen ohjeisto ovat hyvin linjassa YK:n Global Compact -aloitteen kanssa.

Mittaamme johtamisen laatua ja työyhteisön tilaa vuosittain henkilöstökyselyllä. Käytämme tuloksia organisaatiokulttuurimme sekä prosessiemme ja toimintamalliemme kehitystyössä. Hyödynnämme yksikkötasoisia tuloksia yksikön työilmapiirin, toimintatapojen ja esimiestoiminnan kehittämisessä. Yhteistoiminta henkilöstön kanssa on aktiivista, ja johto ja luottamusmiehet tapaavat säännöllisesti konserniyhteistyötapaamisissa.

Johtamisen kulmakivet luovat perustan yhtenäiselle tavalle johtaa kaikissa yksiköissä. Ne kertovat, mitä me odotamme hyvältä johtajalta ja esimieheltä. Muutosjohtamisen toimintamalli tukee liiketoimintajohtoa. Haluamme varmistaa hyvän muutosjohtamisen ja tarjota kaikille mahdollisuuden osallistua muutoksiin.

Työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeä osa henkilöstöstrategiaamme. Seuraamme henkilöstömme työhyvinvoinnin tilaa mittaristolla, johon kuuluvat vuosittainen henkilöstökysely, sairauspoissaolojen määrä ja niihin johtaneet syyt sekä työkyvyttömyys ja eläköitymisen ja työtapaturmien tunnusluvut.

Työntekijän eettinen toimintaohje

 

Kaikille työntekijöillemme suunnattu Työntekijän eettinen toimintaohje (Employee Code of Conduct) käsittelee lakien ja säädösten noudattamista, noudatettavia hyviä liiketoimintaperiaatteita, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, eturistiriitojen välttämistä, epäeettisten kauppatapojen kieltoa ja vastuuta ympäristöstä. Ohje sisältää ydinasiat, jotka auttavat työntekijöitämme valitsemaan oikean menettelytavan omaa harkintaa edellyttävissä työelämän tilanteissa.

Toimintaohje kuvaa myös ilmoitus-, tutkinta- ja seuraamusmenettelyn periaatteet ohjeiden vastaisen toiminnan varalta. Jos tietoomme tulee tapaus, jossa on mahdollisesti toimittu vastoin ohjetta, tutkimme sen aina viivytyksettä ja hienovaraisesti. Viestimme eettisistä toimintaohjeista sisäisten kanavien, kuten intranetin ja henkilöstölehden, kautta.

Jokaisen itellalaisen kaikissa toimintamaissa on tutustuttava ohjeisiin ja sitouduttava noudattamaan niitä omassa työssään. Ohjeisiin liittyvä verkkokoulutus on jokaiselle pakollinen. Kirjaamme suoritukset ja niitä seurataan systemaattisesti. Vuoden 2013 tavoitteena oli, että vähintään 95 % koko henkilöstöstä on suorittanut verkkovalmennuksen vuoden loppuun mennessä. Emme päässeet tavoitteeseen, koko henkilöstöstä yhteensä 90 % henkilöstöstä suoritti valmennuksen. Johdon suoritusprosentti oli 100.

Tutustu eettiseen ohjeistoomme www.itella.fi/eettisyys