Vastuullista hankintaa

Hankinnan tehostaminen on keskeinen osa huhtikuussa aloittamaamme uutta tehostamisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on yhteensä 100 miljoonan euron säästöt.

Siirryimme hankinnassa vuoden aikana uuteen, kaikkia koskevaan, toimintamalliin. Mallin avulla varmistetaan yhdenmukaiset hankinnan toimintatavat sekä tehokkaimpien ratkaisujen löytäminen liiketoimintojen tarpeisiin. Olemme keskittäneet kaikki tilaukset valittuihin hankintakanaviin ja ennalta valikoiduille toimittajille. Toiminnan tehostamisen avulla olemme saaneet vähennettyä aktiivisten toimittajien määrää 17 000:sta alle 10 000:een.

Hankinnat on ryhmitelty kuuteen yritysvastuun huomioivaan pääkategoriaan. Osana uutta hankinnan toimintamallia otimme myös käyttöön uuden hankintakanavan, SupplyCenterin.

Viestimme vuoden aikana toimintamallin muutoksista aktiivisesti eri sisäisten viestintäkanavien kautta ja järjestimme henkilöstölle valmennusta tilaisuuksissa ja verkkovalmennusten kautta.

Olemme määritelleet kaikkia palvelun- ja tavarantoimittajiamme koskevat yleiset menettelyohjeet (Supplier Code of Conduct). Ohjeessa määritellään keskeiset toimintatavat koskien laillisuuden lisäksi esimerkiksi korruptiota, ihmisoikeuksia, lapsityövoimaa, syrjintää, työskentelyolosuhteita ja ympäristön huomioimista.

Seurasimme vuoden aikana, kuinka hyvin toimittajat tuntevat menettelyohjeen ja noudattavat sitä. Lähetimme itseauditoinnin lähes 600 keskeiselle toimittajallemme, joista sen suoritti vajaat 400 toimittajaa. Auditoinnin pääpaino oli yleisten menettelyohjeiden tuntemisessa. Suurin osa auditoinnin suorittaneista toimittajista oli Suomesta ja toimialoista auditoinnin tehneitä oli eniten kuljetuksesta. Venäjä ei vielä ollut auditoinnissa mukana. Erillisiä ihmisoikeusarviointeja emme toteuttaneet.

Vastaavaa toimittaja-auditointia ei ole aiemmin tehty. Osa vastaajista auditoidaan tarkemmalla tasolla vuoden 2014 aikana. Tällä varmistetaan itsearvioinnissa annettujen vastausten oikeellisuus. Itseauditointien osuus on myös yksi hankinnan toiminnan seuraamisen mittari vuoden 2014 alusta alkaen.

Liityimme vuoden aikana eettisen toimitusketjun Sedex-verkostoon (Supplier Ethical Data Exchange) palveluntarjoajana. Meillä on verkostossa niin sanottu B-jäsenyys. Olemme tähän mennessä tarjonneet eettistä dataa Sedexin kautta kolmelle asiakasyrityksellemme. Sedex on maailman suurin eettisen toimitusketjun tiedon hallintaa ja jakamista koskeva jaettu tietokanta, jolla on yli 30 000 jäsentä. Sedex jakaa tiedot neljään osa-alueeseen: terveys ja turvallisuus, työvoimaan liittyvät standardit, liiketoiminnan etiikka sekä ympäristö.

 

 

 

Yleiset menettelyohjeet (Supplier Code of Conduct)