Veroraportointi laajenee

– Yritysten veronmaksu oli vuoden aikana voimakkaasti esillä julkisessa keskustelussa. Toistaiseksi keskustelu kuitenkin rajoittui lähinnä yritysten voitoistaan maksamaan tuloveroon, joka on kuitenkin vain pieni osa kaikista yritysten maksamista veroista.

Pyysimme keväällä 2013 kaikilta valtion omistajaohjauksessa olevilta yhtiöiltä selvityksen niiden verotuksesta verolajeittain ja maittain. Halusimme selvittää, kuinka valvomamme yritykset niistä kertovat. Tuolloin vain harva yritys antoi yksityiskohtaisempaa tietoa kuin mitä kirjanpitolaki edellyttää. Tässä on kuitenkin tapahtumassa selvä muutos. Itella aloitti oman verojalanjälkensä raportoinnin kesällä ja uskon monien muidenkin omistajaohjauksessa olevien yhtiöiden suunnittelevan veroraportointinsa laajentamista. Tämä on mielestäni erittäin positiivinen asia.

Pidämme tärkeänä, että yritykset ovat raportoinnissa mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä. Verojalanjäljestä raportointi on aina yrityksen etu, koska se on vastuullista toimintaa ja kiinnostaa kaikkia sidosryhmiä. Sekä EU:n yhteiskuntavastuuta koskevat linjanvedot että Global Reporting Initiativen uusi G4-ohjeistus edellyttävät entistä laajempaa ja yksityiskohtaisempaa veroraportointia.

Marja Pokela
johtava erityisasiantuntija, Valtion omistajaohjaus