Sidosryhmäkysely

Selvitimme laajasti elo–syyskuun aikana, mitä yritysvastuun asioita meidän sidosryhmämme pitävät tärkeinä ja miten he näkevät yritysvastuun toteutuvan Itellassa.

Kyselytutkimukseen vastasi yli 2 000 henkilöä kattavasti eri sidosryhmistä. Mukana olivat niin kuluttajat, yritysasiakkaat, henkilöstö, alihankkijat, viranomaiset, eduskunta kuin mediakin.

Kysyimme sidosryhmiltä ensin, kuinka merkittävinä he näkevät yritysvastuun eri näkökohdat. Kaikki sidosryhmät olivat varsin samoilla linjoilla yritysvastuuasioiden tärkeydestä. Henkilöstö erottui muista vastaajista siten, että se näki kaikki osa-alueet tärkeämpinä kuin muut ryhmät.

Uutena asiana kyselyssä esille nousi verojalanjäljen raportointi, jonka kaikki sidosryhmät kokivat tärkeänä. Aloitimmekin verojalanjäljen raportoinnin kesällä 2013. Toimitusketjun vastuullisuudesta huolehtiminen korostui selvästi enemmän verrattuna edelliseen vastaavaan selvitykseen, jonka toteutimme kolme vuotta sitten. Toimitusketjujen osalta tarve varmistaa eettinen toiminta myös alihankinnoissa on kasvanut.

Tärkeimpien asioiden kärjessä olivat tietoturvan varmistaminen, vastuullinen johtaminen ja esimiestyö sekä toiminnan läpinäkyvyys. Hyvin merkittävinä nähdään myös pitkän tähtäimen taloudellinen kannattavuus, kansalaisten peruspostipalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen Suomessa sekä sitoutuminen eettisiin periaatteisiin.

Aiempaan verrattuna toiminnan läpinäkyvyyteen ja taloudelliseen vastuuseen kohdistettiin nyt enemmän odotuksia, kun taas esimerkiksi ympäristöasioiden tärkeys oli hieman laskenut. Sekin on kuitenkin edelleen varsin korkealla tasolla.

Ensimmäistä kertaa kyselyyn vastasivat myös asiakkaamme Venäjällä. Venäläiset asiakkaamme kohdistavat meihin varsin samanlaisia odotuksia kuin suomalaisetkin. Venäjällä ei kuitenkaan nähty niin tärkeänä panostamista työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Suomessa työssä jaksaminen ja eläkeiän nostaminen ovat pinnalla julkisessa keskustelussa jatkuvasti. Myöskään kuljetusten ja kiinteistöjen energiankäytön tehokkuutta ei koettu Venäjällä yhtä tärkeänä kuin muiden sidosryhmien joukossa. Toisaalta Venäjällä, niin kuin Suomessakin, tietoturvan varmistaminen on keskeinen yritysvastuuseen kohdistuva odotus. Myös liikenneturvallisuutta sekä henkilöstön työturvallisuudesta huolehtimista pidettiin erittäin tärkeinä.

Kaiken kaikkiaan vastaajien mukaan yritysvastuu toteutuu nykyisellään toiminnassamme melko hyvin.