GRI-sisältöindeksi

Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI:n G3-ohjeiston soveltamistasoa B (versio G3).

PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa B. Itella raportoi toimintaansa liittyvät olennaiset tiedot ja indikaattorit.

Raportoitu


Osittain raportoitu

Sisältyy Sivu Lisätiedot
1. Strategia ja analyysi


1.1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Strategia
Yritysvastuun painopisteet
Yritysvastuun riskit
Mittarit ja tavoitteet

2. Organisaation kuvaus


2.1 Organisaation nimi
Itella Oyj
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tuotemerkit Itella lyhyesti
2.3 Operatiivinen rakenne Itella lyhyesti
Konserniyritykset

2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti
Itellan pääkonttori sijaitsee Helsingissä
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti

Itella lyhyesti
Itella Viestinvälitys
Itella Logistiikka
OpusCapita


2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakepääoma ja omistus
Omistaja

2.7 Markkinoiden kuvaus

Itella Viestinvälitys
Itella Logistiikka
OpusCapita

2.8 Organisaation toiminnan laajuus Avainluvut
Itella Viestinvälitys
Itella Logistiikka
OpusCapita

2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella
Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Itella Logistiikka
Monikulttuurisuus

3. RaportointiperiaatteetRaportin kuvaus


3.1 Raportointiajanjakso Raportointi ja mittausperiaatteet
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta
Edellinen vuosikertomus ja yritysvastuuraportti julkaistiin 14.4.2013
3.3 Raportointitiheys Raportointi ja mittausperiaatteet
3.4 Yhteystiedot www.itella.fi

Raportin laajuus ja rajaukset


3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Olennaisuusarvio
Raportista

3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus Raportointi ja mittausperiaatteet
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Raportointi ja mittausperiaatteet
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Raportointi ja mittausperiaatteet
3.9 Mittaus- ja laskentaperiaatteet Raportointi ja mittausperiaatteet
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä
Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella
  GRI-sisältövertailu


3.12 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi
4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutusHallinto


4.1 Organisaation hallintorakenne Hallinointi
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Palkka- ja palkkioselvitys
4.6 Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Itella noudattaa listattujen yhtiöiden hallinnointikoodia
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013  
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Strategia
Sidosryhmävuorovaikutus
Vastuullista hankintaa
http://www.itella.fi/group/konserni/eettisyys/
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta Hallitus
Riskienhallinta

4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
  Ulkopuoliset sitoumukset


4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskienhallinta
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin Yhteiskunnallisen vastuun johtaminen
Ympäristövastuu

4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmävuorovaikutus

Sidosryhmävuorovaikutus


4.14 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmävuorovaikutus
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmävuorovaikutus
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Sidosryhmävuorovaikutus
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Sidosryhmäkysely
Haasteita vuonna 2013
Henkilöstön tyytyväisyys

Taloudellisen vastuun tunnusluvutLähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Taloudellisen vastuun johtaminen
Mittarit ja tavoitteet
Riskienhallinta


Taloudelliset tulokset


EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Taloudellinen vastuu
Verojalanjälki
Sponsorointi

EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet Ympäristövastuu
Itella Green -palvelut

EC3* Eläkesitoumusten kattavuus Eläkevelvoitteet Lisäeläkejärjestelmän piirissä on 2 % henkilöstöstä
EC4* Valtiolta saatu taloudellinen tuki Liiketoiminnan muut tuotot

Ympäristövastuun tunnusluvut
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Ympäristövastuun johtaminen
Mittarit ja tavoitteet
Ympäristövastuu


MateriaalitEnergia


EN3* Välitön energiankulutus Ympäristöraportointi

EN4* Välillinen energiankulutus Ympäristöraportointi
EN5 Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella  saavutetut säästöt Energia- ja jätetehokkuus
EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi Ajoneuvojen päästöt
Itella Green -palvelut


Päästöt ja jätteet


EN16* Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Ympäristöraportointi
EN17* Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Ympäristöraportointi
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Ajoneuvojen päästöt
Ympäristövastuu
Itella Green -palvelut

EN20* Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain Ympäristöraportointi
EN22* Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan Ympäristöraportointi
EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus
Ei merkittäviä kemikaali-, öljy- tai polttoainevuotoja raportointikaudella
 
Tuotteet ja palvelutEN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Itella Green -palvelut

Määräystenmukaisuus


EN28*

Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot


Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Ympäristöraportointi Alihankinta raportoitu vain Suomen osalta
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut


Työntekijät ja työolosuhteetLähestymistapa henkilöstöjohtamiseen Henkilöstövastuun johtaminen
Mittarit ja tavoitteet
Henkilöstövastuu


Työvoima


LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain Henkilöstön tyytyväisyys
Henkilöstövastuu

LA2* Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstön määrä
Henkilöstö
Paras työnantaja


Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet


LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta Henkilöstövastuu
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Henkilöstön määrä Noudatetaan paikallista lainsäädäntöä
  Työterveys- ja turvallisuus


LA6 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta
Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta on 78,3 % (78,4 %)
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat Työturvallisuus Raportoitu Suomen osalta

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet


LA13* Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Henkilöstövastuu
Monikulttuurisuus

LA14* Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin
Raportoitu Suomen osalta, jossa miesten ja naisten peruspalkkojen suhde on 95 % (96 %)
IhmisoikeudetLähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Yhteiskunnallisen vastuun johtaminen
Vastuullista hankintaa
Henkilöstövastuun johtaminen
Yritysvastuun riskit


Investointi- ja hankintakäytännöt


HR2* Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet Vastuullista hankintaa

HR3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Henkilöstövastuun johtaminen

Syrjinnän kielto


HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet
Ei raportoituja syrjintätapauksia raportointikaudella

Lapsityövoima


HR6* Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet Yhteiskunnallisen vastuun johtaminen Ei merkittäviä riskejä raportointikaudella omissa toiminnoissa
  Pakko- ja rangaistustyövoima


HR7*
Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Yhteiskunnallisen vastuun johtaminen Ei merkittäviä riskejä raportointikaudella omissa toiminnoissa
YhteiskuntaLähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Vastuullista hankintaa
Henkilöstövastuun johtaminen
Mittarit ja tavoitteet
Yhteiskunnallisen vastuun johtaminen
Yritysvastuun riskit


Korruptio


SO3* Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Työntekijän eettinen toimintaohje
Henkilöstövastuun johtaminen

SO4* Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet
Ei korruptiotapauksia raportointikaudella

Poliittinen vaikuttaminen


SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset
Itella ei tue poliittisia tahoja
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet
Ei oikeudellisia tapauksia raportointikaudella. Kilpailuviraston tutkinnassa on yksi toimenpidepyyntö väitetystä määräävän markkina-aseman väärinkäyttämisestä

Määräystenmukaisuus


SO8* Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot
Ei merkittäviä sakkoja tai rangaistuksia raportointikaudella
TuotevastuuLähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Yhteiskunnallinen vastuu
Mittarit ja tavoitteet
Asiakaslupauksemme
Yritysvastuun riskit


Asiakkaiden terveys ja turvallisuus


PR2
Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset

Ei rikkomuksia raportointikaudella

Tuotteisiin liittyvät merkinnät


PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset
Ei rikkomuksia raportointikaudella
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset Asiakaslupauksemme
Mittarit ja tavoitteet


Markkinointiviestintä


PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset
Ei rikkomuksia raportointikaudella

Asiakkaiden yksityisyyden suoja


PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Haasteita vuonna 2013

Määräystenmukaisuus


PR9* Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiot   Ei rikkomuksia, sakkoja tai sanktioita raportointikaudella

*) GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku