7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut


miljoonaa euroa 2013 2012
Palkat 713,4 713,8
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 107,4 106,3
Eläkekulut (etuuspohjaiset järjestelyt) 0,5 1,4
Muut henkilösivukulut 64,1 63,7
Yhteensä 885,4 885,2Työsuhde-etuudet


Etuuspohjaisten eläkekulujen tarkempi erittely on esitetty liitteessä 29.

Vuonna 2013 työsuhde-etuuksiin sisältyy 17,5 (3,8) miljoonaa euroa henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja.


Konsernin koko henkilöstö on voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Suomalaisten työntekijöiden osalta voittopalkkio siirretään vuosittain henkilöstörahastoon, jonka tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä pitkän aikajänteen tavoitteisiin sekä vahvistaa kiinnostusta konsernin taloudelliseen menestymiseen. Voittopalkkio määräytyy Itellan taloudellisesta tuloksesta. Voittopalkkiota ehdotetaan jaettavaksi 1,2 (3,1) miljoonaa euroa vuodelta 2013.


Konsernin asiantuntijat ja esimiehet ovat tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Henkilön tulospalkkio on konsernin, yksikön ja oman ryhmän taloudellisiin mittareihin sekä joko henkilö- tai ryhmäkohtaisiin toiminnallisiin mittareihin perustuva. Palkkion määräytymisessä käytettävät mittareiden raja-arvot vahvistetaan vuosittain.


Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä päättää hallitus palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksestä. Pitkän aikavälin palkitsemisohjelmat ovat 3-vuotisia rullaavia ohjelmia. Järjestelmien piirissä ovat johtoryhmä sekä hallituksen ohjelmittain nimeämät avainhenkilöt. Järjestelmät on toteutettu valtio-omistajan yritysjohdon palkitsemisesta 13.8.2012 antaman ohjeen mukaisesti.