6. Kertaluonteiset erät


miljoonaa euroa 2013 2012
Henkilöstön uudelleenjärjestelykulut 17,5 3,8
Liikearvon arvonalentumiset 5,3 -
Hankintahinnan kohdistusten arvonalentumiset 12,5 -
Informaatio - tytäryhtiön myyntitappio - 14,3
Logistiikka - lisäkauppahinnan vahvistus - -7,0
Tytäryhtiön myyntivoitot -2,0 -
Muut 7,2 3,0
Yhteensä 40,5 14,2Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään kertaluonteisina erinä ja ne on kohdistettu segmenteille. Konsernissa kertaluonteisiksi eriksi luokitellaan uudelleenjärjestelykulut, liikearvon ja liiketoimintojen yhdistelyssä tehdyt hankintamenon kohdistuksen arvonalennukset ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot sekä liiketoimintojen yhdistelystä johtuvat tuloslaskelmaan kirjattavat hankintahetken jälkeiset muutokset hankintahinnassa.


Henkilöstön uudelleenjärjestelykulut sisältyvät tuloslaskelman työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin. Vuonna 2013 liikearvon arvonalentumiseen johtaneesta testauksesta on kerrottu liitteessä 13 ja tulos sisältyy tuloslaskelman erään arvonalentumiset. Liitteessä 2 Hankitut ja myydyt liiketoiminnot on kerrottu tarkemmin tytäryhtiöiden myynneistä.