36. Lähipiiritapahtumat


Konsernin lähipiiri koostuu tahoista, jotka pystyvät käyttämään konsernissa määräysvaltaa tai jotka ovat konsernin määräysvallan alla. Tällainen määräysvalta tai muu huomattava vaikutusvalta liittyy taloudelliseen tai liiketoiminnalliseen päätöksentekoon. Itella-konsernin lähipiiri koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja Itella Oyj:n johtoryhmästä sekä edellä mainittujen läheisistä perheenjäsenistä. Lisäksi lähipiiriin luetaan kuuluvaksi yhteisyritykset, osakkuusyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt sekä Suomen valtio, joka omistaa Itella Oyj:n osakkeista 100 %.


Ylimmän johdon muodostavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, sekä johtoryhmän jäsenet. Ylimmälle johdolle ei ole annettu rahalainoja. Liiketapahtumat lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden, kuten osakkuusyhtiöiden ja myös muiden valtio-omisteisten yhtiöiden kanssa, käydään markkinaehtoisesti. Itellalla ei ole ollut merkittäviä liiketapahtumia ylimmän johdon henkilöiden tai heidän lähipiirinsä kanssa. Itella-konsernilla on liikesuhteita valtio-omistajaan sidoksissa olevien yhteisöjen kanssa. Tilikaudella konsernilla ei ole ollut sellaisia liiketoimia, jotka yksittäin tai yhdessä tarkasteltuna muodostuisivat rahamäärältään tai laadultaan merkittäviksi.


Liiketoimet lähipiirin kanssa
Myynnit ja ostot sekä avoimet saatavat ja velat lähipiirin kanssa koostuvat liiketoimista osakkuusyhtiöiden kanssa.


miljoonaa euroa 2013 2012
Myynnit 3,6 3,6
Ostot 0,1 0,5
Myynti- ja muut saamiset 0,8 1,0
Ostovelat - 0,0Johdon työsuhde-etuudet
miljoonaa euroa 2013 2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2,8 2,9
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,5 1,4Johdon palkat ja palkkiot
miljoonaa euroa 2013 2012
Toimitusjohtaja 0,5 0,5
Johtoryhmän jäsenet 2,0 2,0
Hallitusten jäsenet 0,3 0,3
Hallintoneuvoston jäsenet 0,0 0,0
Yhteensä 2,8 2,9Johdon eläkesitoumukset
Ennen 22.9.2009 johtoryhmään nimitetyt henkilöt kuuluvat etuusperusteisen eläkkeen piiriin. Heidän eläkeikänsä on 60 vuotta, mutta työnantaja voi kuitenkin lykätä eläkkeelle siirtymistä enintään 62 ikävuoteen asti. 22.9.2009 jälkeen johtoryhmään nimitetyt henkilöt kuuluvat maksuperusteisen eläkkeen piiriin ja heidän eläkeikänsä on TyEL:in mukainen. Konserniin kuuluvien yritysten toimitusjohtajien eläkeiäksi on sovittu 60–65 vuotta.


Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot
tuhatta euroa 2013 2012
Arto Hiltunen (pj.) 56,4 54,6
Päivi Pesola (vpj.) 41,4 40,2
Ilpo Nuutinen 37,8 28,5
Maarit Toivanen-Koivisto 38,4 35,4
Riitta Savonlahti 36,6 36,0
Jussi Kuutsa 38,4 34,8
Timo Löyttyniemi 37,2 36,6
Suvi-Anne Siimes**) 27,7 0,0
Hele-Hannele Aminoff*) 8,4 34,2
Kalevi Alestalo - 6,9
Yhteensä 322,3 266,1*) Hallituksessa 26.3.2013 asti

**) Hallituksessa 26.3.2013 alkaen