32. Ostovelat ja muut korottomat velat


Muut pitkäaikaiset velat
miljoonaa euroa 2013 2012
Muut velat 7,2 7,9
Muut siirtovelat 4,3 4,3
Yhteensä 11,5 12,2Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat
miljoonaa euroa 2013 2012
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat:

Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 1,6 1,6
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 0,0 -
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat:

Ostovelat 63,2 74,5
Saadut ennakot 33,7 27,2
Jaksotetut henkilöstökulut 149,0 155,5
Muut siirtovelat 46,8 47,7
Muut velat 63,5 69,1
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 357,8 375,7Muiden siirtovelkojen merkittävin erä ovat arvioidut velat päätemaksuista muille postihallinnoille 31.12.2013 15,0 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa 31.12.2012). Loput siirtoveloista muodostuvat tavanomaisten kulujen jaksotuksista.