30. Varaukset


2013 Uudelleen-


miljoonaa euroa järjestelyvaraus Vahinkovaraus Muut Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1. 18,6 28,7 1,7 48,9
Muuntoerot - -3,2 - -3,2
Varausten lisäykset 3,2 - 0,2 3,4
Käytetyt varaukset -6,2 -11,1 -1,1 -18,4
Käyttämättömien varausten peruuttaminen -2,9 - - -2,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 12,6 14,4 0,7 27,8


2012 Uudelleen-


miljoonaa euroa järjestelyvaraus Vahinkovaraus Muut Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1. 23,6 - 1,1 24,7
Muuntoerot 0,0 - - 0,0
Varausten lisäykset 2,4 28,7 0,6 31,6
Käytetyt varaukset -3,9 - - -3,9
Yrityshankinnat / -myynnit -3,5 - - -3,5
Kirjanpitoarvo 31.12. 18,6 28,7 1,7 48,9


miljoonaa euroa

2013 2012
Pitkäaikaiset varaukset

12,8 18,6
Lyhytaikaiset varaukset

15,0 30,3
Yhteensä

27,8 48,9

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät pääasiassa vuosina 2009–2011 ja 2013 läpikäytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin. Konsernin suomalaisissa yhtiöissä henkilöstökuluvarauksen pitkäaikainen osuus on merkittävältä osaltaan työttömyysturvan työnantajan omavastuuta Työttömyysvakuutusrahastolle, josta noin 50 % odotetaan realisoituvan vuonna 2014 ja 50 % vuosina 2015–16.


Itella Logistiikan Shusharyn varastossa Pietarissa kaatui suuri osa hyllyjärjestelmästä heinäkuussa 2012. Vahinko vaurioitti merkittävää määrää asiakkaiden tuotteita ja on vaatinut myös ympäristön suojaamis- ja puhdistustoimia. Itellalla on liiketoimintavastuukysymyksiä turvaavat vakuutukset. Vahinkojen ja vastuukysymysten arviointi on kesken ja lopulliset vaikutukset vielä avoimia. Vahinkoon liittyvä vakuutussaaminen 10,1 miljoonaa euroa on esitetty muissa saamisissa liitteessä 23.