29. Eläkevelvoitteet


Eläkevelvoitteiden pääpiirteet

Konsernilla on useita eläkejärjestelyjä eri maissa. Eläkejärjestelyt hoidetaan kunkin maan paikallisten määräysten ja käytännön mukaisesti. Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelmät liittyvät suomalaisiin lisäeläkkeisiin. Ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia ja otettu täydentämään lakisääteisiä eläkkeitä. Rahastoidut eläkejärjestelyt ovat hyväksyttyjä vakuutussopimuksia ja järjestelyn varat ovat osa vakuutusyhtiön sijoitusomaisuutta. Vakuutus kattaa vanhuuseläkkeen ja henkilökohtaiset etuudet määräytyvät yleensä työntekijän palkkatason sekä palvelusvuosien perusteella.


Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt altistavat konsernin useille eri riskeille. Yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen tuoton aleneminen kasvattaa järjestelystä aiheutuvia velkoja, sillä käytetyt diskonttokorot määritellään yrityslainojen tuottoja käyttäen. Suurin osa järjestelyjen velvoitteista liittyy elinikäisten etuuksien tuottamiseen jäsenille, joten odotettavissa olevan eliniän nousu kasvattaa velvoitteita. Jotkin etuuspohjaiset järjestelyt on kytketty inflaatioon. Korkeampi inflaatio johtaa korkeampaan etuuspohjaisen järjestelyn nykyarvoon. Suurin osa järjestelyihin kuuluvista varoista on sellaisia, ettei inflaatio lainkaan vaikuta niihin, mikä tarkoittaa, että inflaation kiihtyminen kasvattaa alijäämää.


Taseen etuuspohjainen eläkevelka määräytyy seuraavasti:


miljoonaa euroa


2013 2012
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo


78,0 74,7
Varojen käypä arvo


-66,8 -66,5
Ali-/ylijäämä


11,3 8,3


Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti:
Konsernin tuloslaskelma
miljoonaa euroa


2013 2012
Tilikauden työsuoritteeseen perustuvat eläkemenot


0,2 1,1
Korkomenot


0,2 0,3
Yhteensä


0,5 1,4


Laaja tuloslaskelma
miljoonaa euroa


2013 2012
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+)


5,0 2,9


Velvoitteen nykyarvon muutokset:


miljoonaa euroa


2013 2012
Velvoite tilikauden alussa


74,7 76,2
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot


0,2 0,3
Korkomenot


0,4 0,5
Järjestelyn supistaminen


-0,2 -3,9
Maksetut eläkkeet


-1,8 0,0
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) taloudellisten oletusten muutoksista johtuen


2,3 2,6
Kokemusperäiset muutokset


2,3 -1,0
Velvoite tilikauden lopussa


78,0 74,7


Järjestelyyn kuuluvien varojen muutokset:


miljoonaa euroa


2013 2012
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo kauden alussa


66,5 67,9
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto


0,2 0,3
Maksetut eläkkeet


-1,8 0,0
Työnantajan suorittamat maksut


2,5 2,1
Järjestelyn supistaminen


-0,2 -1,7
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-)


-0,4 -2,0
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo kauden lopussa


66,8 66,5


Arvio seuraavan tilikauden etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen maksuista on 2,2 miljoonaa euroa.

Etuuspohjaisen velvoitteen painotettu keskimääräinen voimassaoloaika on 11,2 vuotta.


Keskeiset vakuutusmatemaattiset oletukset olivat seuraavat:


2013 2012
Diskonttokorko


3,25 3,5
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto


3,25 3,5–4,3
Tulevaisuuden palkankorotusolettama


0–2 0–2,5
Tulevaisuuden eläkkeiden korotusolettama


2,1 2,1
Velvoitteen muutos

Olettaman

Olettaman

muutos Olettaman kasvu pienentyminen
Diskonttokorko 0,25 % -276 464 -2,46 % 269 643 2,40 %
Inflaatio 0,25 % 441 151 3,93 % -404 617 -3,60 %
Palkankorotusolettama 0,25 % 33 507 0,30 % -33 097 -0,29 %
Eläkkeen kasvuolettama 0,25 % 407 644 3,63 % -397 082 -3,54 %


Olettaman


Olettaman kasvu pienentyminen


yhdellä vuodella yhdellä vuodella
Elinikä
455 637 4,06 % -437 752 -3,90 %


Herkkyysanalyysit on laskettu käyttäen samaa menetelmää kuin etuuspohjaisen velvoitteen laskennassa. Herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan.