28. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot


Osakkeet ja osakkeenomistajat:


miljoonaa euroa 2013 2012
Osakepääoma 70,0 70,0Itella Oyj:n kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Osakkeiden lukumäärä on 40 000 000 kappaletta. Käyttörahastoon on siirretty varoja sidotun pääoman ylikurssirahastosta yhtiökokouksen päätöksellä vuoden 1998 aikana, kun Suomen Posti -konserni jakautui Suomen PT -konsernista. Rahasto on yhtiöjärjestyksen mukaisesti jakokelpoinen. Käyvän arvon rahastoon on kirjattu myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset sekä valuuttamääräisiä toimitilavuokria suojaavien johdannaisten arvostus. Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten ja tehtyjen nettosijoitusten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Lisätietoja omasta pääomasta on esitetty laskelmassa konsernin oman pääoman muutoksista.