2. Hankitut ja myydyt liiketoiminnat


Hankitut liiketoiminnat 2013


Tilikaudella 2013 ei ole hankittu liiketoimintoja.


Myydyt liiketoiminnat 2013


Itella Oyj myi huhtikuussa Itella Pankki Oy:n koko osakekannan Säästöpankeille. Kaupan myötä Itella Pankin 29 työntekijää siirtyivät Säästöpankkien Pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kaupasta kirjattu 1,6 miljoonan euron myyntivoitto on esitetty kokonaan tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa.


Myyty nettovarallisuus


miljoonaa euroa 31.12.2013
Saamistodistukset ja muut saamiset 18,3
Rahavarat 1,9
Velat yleisölle ja julkisyhteisölle sekä muut velat -7,7
Nettovarat 12,5
Vastike myynnistä 14,1
Myyntivoitto 1,6


Rahavirtavaikutus
miljoonaa euroa
Rahana suoritettu vastike 14,1
Luovutetun yrityksen rahavarat -1,9
Rahavirtavaikutus 12,2


Itella Informaatio myi elokuussa Puolan tulostusliiketoiminnan PostNordille. Liikkeenluovutuksessa Itellalta siirtyi 50 työntekijää PostNordin palvelukseen. Kaupasta kirjattu 0,2 miljoonan euron myyntitappio on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.


Itella Oyj myi syyskuussa Logia Software Oy:n koko osakekannan yhtiön toimivalle johdolle. Kaupasta kirjattu 0,3 miljoonan euron myyntivoitto on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa.


Hankitut liiketoiminnat 2012


Itella-konsernin tytäryhtiö Itella Logistics Oy osti 1.10.2012 VR Transpointin kappaletavaralogistiikkaliiketoiminnan ja varastointipalvelua tarjoavan PT Logistiikka Oy:n koko osakekannan. Itella Logistiikka tavoittelee kaupan myötä palvelualueensa markkinajohtajuutta. Kaupan jälkeen Itellalla on asiakkaidensa käytössä maan laajin terminaaliverkko ja kuljetuskapasiteetti. Yhdistyminen tekeekin Itellasta entistä kiinnostavamman yhteistyökumppanin ja vahvan suomalaisen logistiikka-alan työnantajan.


Kauppahinta yhteensä 41,8 miljoonaa euroa maksettiin käteisenä. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Itellan palvelukseen siirtyi yli 800 työntekijää.


Liikearvo syntyi merkittävistä kustannussynergioista tuotantojärjestelmien yhdistyessä. Liikearvosta merkittävä osa on verotuksessa vähennyskelpoista. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 olisi ollut 2 046,6 miljoonaa euroa ja tulos 9,9 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2012 alusta lähtien.


Hankitun nettovarallisuuden erittely


Vaikutus varoihin Käypä arvo
miljoonaa euroa yhteensä
Aineettomat hyödykkeet 15,4
Aineelliset hyödykkeet 10,9
Saamiset 15,5
Rahavarat 0,3
Vaikutus varoihin 42,1


Vaikutus velkoihin
miljoonaa euroa
Laskennallinen verovelka 0,5
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma -
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma -
Ostovelat ja muut velat 14,5
Vaikutus velkoihin 15,1
Hankittu nettovarallisuus 27,1


Hankintamenon muodostuminen
miljoonaa euroa
Rahana maksettu kauppahinta 41,8
Ehdollinen vastike -
Kokonaishankintameno 41,8
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 27,1
Liikearvo 14,7


Hankinnan vaikutus rahavirtalaskelmaan
miljoonaa euroa
Rahana maksettu kauppahinta 41,8
Hankitut rahavarat 0,3
Rahavirta 41,5


Itella Logistiikan vuonna 2008 hankkiman venäläisen logistiikkakonsernin lopullinen lisäkauppahinta, 0,4 miljoonaa euroa, vahvistettiin. Konsernin tulokseen kirjattiin 7,0 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen erä, koska lopullinen lisäkauppahinta oli ennakkoarviota merkittävästi alhaisempi.
Myydyt liiketoiminnat 2012


Itella myi saksalaisen Itella Information GmbH koko osakekannan 30.5.2012. MBO-järjestelynä (Management buyout) toteutetun tulostusliiketoimintaa tarjoavan tytäryhtiön myynnin myötä noin 100 henkilöä siirtyi Itellasta uuden docsellent GmbH:n palvelukseen. Kaupasta aiheutunut 14,3 miljoonan euron kulu on esitetty tuloslaskelman liiketoiminnan muissa kuluissa. Itella pääomitti yhtiötä ennen kauppaa, mikä varmistaa yhtiön toimintaedellytykset jatkossa.


Myyty nettovarallisuus


miljoonaa euroa 31.12.2012
Aineettomat hyödykkeet 0,1
Aineelliset hyödykkeet 3,6
Vaihto-omaisuus 0,2
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 17,4
Rahavarat 4,0
Ostovelat ja muut korottomat velat -10,9
Nettovarat 14,3
Vastike myynnistä 0,0
Myyntitappio 14,3


Rahavirtavaikutus
miljoonaa euroa
Myydyn yhtiön pääoman korotus -10,6
Luovutetun yrityksen rahavarat -4,0
Kauppahintavelka -
Rahavirtavaikutus -14,5


24.9.2012 myytiin virolaisen tulostus- ja postitustoimintaa harjoittavan Itellan osakkuusyhtiön AS Eesti Elektron Postin osakekanta. Kaupasta syntyi 0,1 miljoonan euron myyntivoitto. 20.12.2012 Itella myi omistuksensa ruotsalaisesta osakkuusyhtiöstä Ageris Kontaktcenter AB:sta. Kaupasta syntyi 0,1 miljoonan euron myyntitappio.