18. Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista


2013Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Käyvät arvot raportointikauden lopussa
miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Pitkäaikaiset saamisetJohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset, suojauslaskennassa 4,8
4,8
Myyntisaamiset ja muut saamisetJohdannaissopimukset
Valuuttatermiinit, suojauslaskennassa 0,0
0,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvaratRahamarkkinasijoitukset 69,3
69,3
Joukkovelkakirjalainat 50,5 39,6 10,8
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa 0,3
0,3

Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pääomarahastosijoitukset


0,7
Yhteensä 124,9 39,7 85,2 0,7


Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat Käyvät arvot raportointikauden lopussa
miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Ostovelat ja muut velatJohdannaissopimukset
Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa 0,5
0,5

Valuuttatermiinit, suojauslaskennassa 0,0
0,0

Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa 1,1 1,1

Yhteensä 1,6 1,1 0,5 0,0


Tilikausien 2013 ja 2012 aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen 1 ja 2 välillä. Konserni tunnistaa ja kirjaa siirrot eri tasojen välillä perustuen toteutuneisiin transaktiopäiviin tai hetkeen, jolloin syöttötietojen valinta olennaisesti muuttuu.


2012Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Käyvät arvot raportointikauden lopussa
miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Pitkäaikaiset saamisetJohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset, suojauslaskennassa 6,9
6,9
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvaratRahamarkkinasijoitukset 46,8
46,8
Joukkovelkakirjalainat 54,1
54,1
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa 0,1
0,1

Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset 1,8
1,8

Pääomarahastosijoitukset 0,8

0,8
Yhteensä 110,4 0,0 109,6 0,8


Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat Käyvät arvot raportointikauden lopussa
miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Ostovelat ja muut velatJohdannaissopimukset
Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa 1,3
1,3

Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa 0,6 0,6

Yhteensä 1,9 0,6 1,3 0,0


Hierarkiatasot:


Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.


Taso 2: Käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin tietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todennettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden tiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin.


Taso 3: Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin tietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.


Rahamarkkinasijoitukset arvostetaan käypään arvoon käyttäen raportointipäivän markkinakorkokäyriä. Joukkovelkakirjasijoitusten käyvät arvot perustuvat raportointipäivän markkinanoteerauksiin (taso 1) tai hintaan, joka perustuu havaittavissa olevaan markkinatietoon (taso 2). Pääomarahastojen arvostuksessa käytetään ulkopuolisten varainhoitajien toimittamia arvostuslaskelmia, jotka perustuvat yleisiin pääomarahastojen käytössä oleviin arvostusmalleihin. Valuuttatermiinien käypä arvo lasketaan arvostamalla termiinisopimukset raportointipäivän termiinikursseihin. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot lasketaan diskonttaamalla sopimusten ennakoidut kassavirrat raportointipäivän markkinakorkokäyrillä. Sähköjohdannaisten käyvät arvot perustuvat raportointipäivän markkinanoteerauksiin.


Täsmäytyslaskelma tason 3 rahoitusvaroista


2013


Pääomarahasto-
miljoonaa euroa


sijoitukset
Kirjanpitoarvo 1.1.


0,8

Voitot ja tappiot yhteensä
Tuloslaskelmassa


0,0

Laajassa tuloslaskelmassa


0,2

Toteuttamiset


-0,2
Kirjanpitoarvo 31.12.


0,7

Raportointikauden lopussa hallussa olevista varoista kirjatut voitot ja tappiot yhteensä

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa


0,1


2012


Pääomarahasto-
miljoonaa euroa


sijoitukset
Kirjanpitoarvo 1.1.


1,5

Voitot ja tappiot yhteensä
Tuloslaskelmassa
Laajassa tuloslaskelmassa


-0,4

Toteuttamiset


-0,4
Kirjanpitoarvo 31.12.


0,8

Raportointikauden lopussa hallussa olevista varoista kirjatut voitot ja tappiot yhteensä

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa


-0,1