13. Aineettomat hyödykkeet

 

Ennakko-
maksut ja
kesken-
2013
Aineettomat Kehittämis- eräiset
miljoonaa euroa Liikearvo oikeudet menot hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1. 242,7 239,9 25,8 8,6 517,0
Kurssierot ja muut oikaisut -4,7 -6,7 0,1 0,3 -11,0
Yrityshankinnat 0,0 - - - 0,0
Yritysmyynnit -0,4 -0,4 - - -0,8
Lisäykset 0,7 0,9 - 4,6 6,1
Vähennykset - - - - 0,0
Siirrot erien välillä - 4,4 0,3 -4,4 0,3
Hankintameno 31.12. 238,3 238,1 26,1 9,1 511,6


Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -55,8 -149,2 -24,9 - -229,8
Kurssierot ja muut oikaisut 2,8 2,9 - - 5,7
Yritysmyynnit - 0,3 - - 0,3
Tilikauden poisto - -21,9 -0,2 - -22,1
Arvonalentumiset -5,3 -10,5 - -3,4 -19,1
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - 3,6 - - 3,6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -58,3 -174,7 -25,1 -3,4 -261,5


Kirjanpitoarvo 1.1. 186,9 90,8 0,9 8,6 287,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 180,0 63,4 1,0 5,8 250,1
Ennakko-
maksut ja
kesken-
2012
Aineettomat Kehittämis- eräiset
miljoonaa euroa Liikearvo oikeudet menot hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1. 228,5 216,3 24,8 2,9 472,5
Kurssierot ja muut oikaisut -0,5 2,0 - - 1,5
Yrityshankinnat 14,7 15,4 - - 30,0
Yritysmyynnit - -10,3 - - -10,3
Lisäykset - 21,6 1,0 10,6 33,2
Vähennykset - -5,0 - - -5,0
Siirrot erien välillä - - - -5,0 -5,0
Hankintameno 31.12. 242,7 239,9 25,8 8,6 517,0


Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -56,8 -141,7 -24,8 - -223,3
Kurssierot ja muut oikaisut 1,0 -1,2 - - -0,2
Yritysmyynnit - 10,3 - - 10,3
Tilikauden poisto - -20,3 -0,1 - -20,3
Arvonalentumiset - - - - 0,0
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - 3,7 - - 3,7
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -55,8 -149,2 -24,9 - -229,8


Kirjanpitoarvo 1.1. 171,7 74,6 0,0 2,9 249,2
Kirjanpitoarvo 31.12. 186,9 90,8 0,9 8,6 287,1


           

Aineettomat oikeudet sisältävät liiketoimintojen yhdistämisessä hankittuja asiakassuhteita ja tuotemerkkejä sekä lisenssejä ja atk-ohjelmistoja.

 

Liikearvon kohdistaminen

 

Liikearvo kohdistetaan konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU). Itella Logistiikan organisaatiota, ohjausjärjestelmää ja raportointirakennetta on vuoden kolmannen neljänneksen aikana muutettu osana Itellan huhtikuussa 2013 julkaisemaa tehostamisohjelmaa. Johtaminen muuttui globaalista maakohtaiseksi ohjausjärjestelmäksi.Tämän seurauksena konserni määritteli uudelleen rahavirtaa tuottavat yksiköt.

 

Itella Logistiikan rahavirtaa tuottavien yksiköiden määrittelyn yhteydessä aiemmin Road ja Contract Logistics -rahavirtaa tuottaville yksikölle kohdistettu liikearvo kohdistettiin uudelleen rahavirtaa tuottaville yksiköille niiden käypien arvojen suhteessa. Käypä arvo määritettiin kunkin CGU:n kerrytettävissä olevan rahavirran perusteella. Liikearvo on kohdistettu seuraavasti:miljoonaa euroa


2013 2012
Itella Viestinvälitys


8,4 8,6
OpusCapita


100,9 101,2
Itella Logistiikka: Road


- 53,2
Itella Logistiikka: Air & Sea


- 5,3
Itella Logistiikka: Contract Logistics


- 18,6
Itella Logistiikka: Road ja Air & Sea, Suomi


57,8 -
Itella Logistiikka: Contract Logistics, Suomi


12,9 -
Itella Logistiikka: Baltia


- -
Itella Logistiikka: Skandinavia


- -
Yhteensä 180,0 186,9


           

Ennen liikearvon kohdistamista uusille rahavirtaa tuottaville yksiköille konserni suoritti arvonalentumistestauksen uudelleen määriteltyjen rahavirtaa tuottavien yksiköiden osalta entisen rakenteen mukaisesti. Tämän testauksen perusteella kirjattiin 5,3 miljoonan euron arvonalentumistappio liikearvosta ja 2,1 miljoonan euron arvonalentuminen aineettomista hyödykkeistä Logistiikan Air & Sea- liiketoiminnassa. Arvonalentuminen perustui liiketoiminnan heikentyneisiin näkymiin sekä kannattavuuden että markkinaosuuden kasvun suhteen.

 

Liikearvon arvonalentumistestauksen tulos 2013

 

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana konsernissa suoritettiin arvonalentumistestaus jokaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, johon liittyi liikearvoa. Testaus suoritettiin uudelleen määritellyille rahavirtaa tuottaville yksiköille. Itella-konsernilla ei ole muita aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Testauksessa ei todettu arvonalentumista (tilikaudella 2012 ei todettu arvonalentumista).

 

Arvonalentumistestaus ja herkkyysanalyysi

 

Arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen. Käyttöarvo on laskettu ennustettujen diskontattujen rahavirtojen perusteella. Ennusteet laaditaan kolmen vuoden ajanjaksolle ja ne pohjautuvat johdon hyväksymiin nykyisen liiketoimintarakenteen mukaisiin strategisiin suunnitelmiin ja niissä käytettyihin oletuksiin liiketoimintaympäristön kehityksestä. Tärkeimpiä kassavirtaennusteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat arviot markkinoiden pitkän aikavälin kasvusta, markkina-asemista sekä kannattavuustasosta. Laskelmissa investoinnit ovat tavanomaisia korvausinvestointeja. Valuuttakursseina käytetään testausajankohdan eurokursseja.

 

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kolmen vuoden jälkeinen ikuisuusarvo perustuu maltilliseen +0 % – +2,0 %:n kasvuun (0 % – +2,0 %), jota arvioitaessa on otettu huomioon yksikön ominaispiirteet.

 

Diskonttauskorkona on käytetty jokaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) ennen veroja. Tuottovaatimuksen laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, toimialakohtainen betakerroin, tavoitepääomarakenne, vieraan pääoman kustannus sekä maariskit. Riskittömän diskonttauskoron perusta on johdettu valtion obligaatiokorosta. Diskonttauskorot nousivat edellisvuoteen verrattuna.           

Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeiset tulokset ja testauksessa käytetyt parametrit. Suluissa on esitetty edellisvuoden vertailutieto mikäli CGU:n rakenne on pysynyt muuttumattomana.

 


Terminaali-

Käyttöarvo Liikevoitto-

vuoden

ylittää marginaali Termi-
liikevoitto-

kirjanpito- keskimää- naali- Diskontto- margi-

arvon rin*), % kasvu, % korko, % naali, %
Itella Viestinvälitys 541 (336) 5,6 (4,5) 0,0 (0,0) 8,5 (7,0) 5,9 (4,9)
OpusCapita 209 (155) 8,7 (8,4) 2,0 (2,0) 8,8 (8,6) 8,0 (7,0)
Itella Logistiikka: Road ja Air & Sea, Suomi 185 3,7 2,0 8,9 4,8
Itella Logistiikka: Contract Logistics, Suomi 40 13,4 2,0 8,9 16,3


           

*) Tilikaudella 2013 johdon ennusteprosessia on muutettu pysyvästi niin, että ennusteet laaditaan 3 vuoden ennustejaksolle (tilikaudella 2012 jakso oli 5 vuotta). Lyhyempää jaksoa on sovellettu arvonalennustestauksissa. Ennustejakson lyhentämisellä ei arvioida olevan järjestelmällistä vaikutusta testituloksiin.

 

Itella Viestinvälitys-, OpusCapita- sekä Itella Logistiikan Road ja Air & Sea, Suomi -rahavirtaa tuottavien yksikköjen osalta ei katsottu tarpeelliseksi tehdä herkkyysanalyysia, koska käyttöarvot ylittivät merkittävästi testattavan omaisuuden kirjanpitoarvon.

 

Itella Logistiikan Contract Logistics, Suomi -rahavirtaa tuottavalle yksikölle suoritettiin herkkyysanalyysi tutkimalla, millä keskeisten parametrien arvoilla kirjanpitoarvo olisi yhtä suuri kuin käyttöarvo. Suoritetuissa analyyseissa parametreina olivat liikevoittomarginaali keskimäärin, terminaalivuoden kasvu, diskonttokorko ja terminaalivuoden liikevoittomarginaali. Analyysi suoritettiin muuttamalla yksittäisen parametrin arvoa muiden ollessa ennallaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty ne parametrien raja-arvot, joilla kirjanpitoarvo ja käyttöarvo ovat yhtä suuret.

 


Terminaali-


Liikevoitto-

vuoden


marginaali Termi-
liikevoitto-


keskimää- naali- Diskontto- margi-


rin % kasvu, % korko, % naali, %
Itella Logistiikka: Contract Logistics, Suomi
9,7 -0,5 10,8 11,9