12. Tuloverot


miljoonaa euroa 2013 2012
Tilikauden verot 4,5 19,1
Edellisten tilikausien verot -0,3 -0,1
Laskennalliset verot -14,3 -2,4
Yhteensä -10,1 16,7Verokulun täsmäytys kotimaan verokantaan (24,5 %)
Kirjanpidon voitto/tappio ennen veroja ja osakkuusyritysten tulosta -2,4 30,8
Verot emoyhtiön verokannalla laskettuna -0,6 7,5
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavien verokantojen vaikutus -0,2 -2,8
Vähennyskelvottomat menot ja muut erot 1,7 1,3
Verovapaat tulot -3,6 -4,0
Edellisten tilikausien verot -0,3 0,2
Verokantojen muutosten vaikutus laskennallisiin veroihin 1,5 0,2
Tilikauden tappioista kirjaamaton laskennallinen verosaaminen 2,4 17,0
Edellisten vuosien verotappioista kirjattu laskennallinen verosaaminen -11,1 -1,4
Muu muutos - poistoeron oikaisu - -1,3
Tuloverot tuloslaskelmassa -10,1 16,7Efektiivinen verokanta 418,2 % 54,3 %