11. Rahoitustuotot ja -kulut


Rahoitustuotot

miljoonaa euroa 2013 2012
Osinkotuotot 0,1 0,2
Korkotuotot


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 5,1 6,5

Lainat ja muut saamiset 1,3 1,7

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset - 0,2

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 0,1
Myyntivoitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 0,0 0,0
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista


Sijoitukset - 2,0

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa - 2,1
Valuuttakurssivoitot


Korolliset saamiset ja lainat - 4,0

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 16,6 9,7
Käyvän arvon muutos suojatusta lainasta 2,1 -
Yhteensä 25,2 26,4
Rahoituskulut

miljoonaa euroa 2013 2012
Korkokulut


Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 13,1 13,7

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 4,4 4,1
Muut rahoituskulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusveloista 0,9 1,3
Myyntitappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista - 0,1
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista


Sijoitukset 0,5 -

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 2,1 -
Valuuttakurssitappiot


Korolliset saamiset ja lainat 8,9 0,3

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 7,8 13,1
Käyvän arvon muutos suojatusta lainasta - 2,0
Arvonalennus myytävissä olevista rahoitusvaroista - 0,0
Yhteensä 37,6 34,7