1. Toimintasegmentit


Itella-konsernilla on kolme toimintasegmenttiä: Itella Viestinvälitys, Itella Logistiikka ja OpusCapita. Itella-konsernin toimintasegmentit tuottavat erilaisia palveluita ja tuotteita, mistä syystä niitä johdetaan erillisinä yksiköinä. Itella Oyj:n toimitusjohtaja on ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista. Toimintasegmentit ovat myös raportointisegmentit.


Segmentteihin kuulumaton Muu toiminta ja kohdistamattomat -ryhmä sisältää liiketoimintaryhmiä tukevat konsernin keskitetyt toiminnot ja sijoituskiinteistöt. Kohdistamattomat erät sisältävät rahavarat, veroerät sekä konsernin yhteisiä eriä.


Johdon sisäisessä raportoinnissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi perustuu segmenttien liiketulokseen ja sidotun pääoman tuottoon. Segmenteille kohdistetaan pitkä- ja lyhytaikaiset operatiiviset varat ja operatiiviset velat sisältäen korottomat velat ja varaukset. Operatiiviset erät ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Investoinnit koostuvat pitkäaikaisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäyksistä.


Johdon sisäisessä raportoinnissa käytetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ovat IFRS-säännösten mukaiset. Segmenttien väliset liiketoimet ovat markkinaehtoisia.


Itella Viestinvälitys


Itella Viestinvälityksen tärkeä perustehtävä on tarjota monikanavaisia postipalveluja, jotka liittyvät lähettämiseen, vastaanottamiseen, muistamiseen, yhteystietojen hallintaan ja asiointiin. Yrityksille Itella Viestinvälitys tarjoaa ja kehittää lisäksi uusia palveluja markkinointiin. Toimintamaat ovat Suomi, Viro ja Venäjä.


Itella Logistiikka


Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palvelulogistiikan ratkaisuja auto-, meri- ja lentorahtiin sekä varastointiin ja muuhun sopimuslogistiikkaan. Asiakkaat voivat ulkoistaa Itella Logistiikalle logistiikkaprosessinsa yksittäisen osan tai laajimmillaan koko toimitusketjunsa. Toimintaa on kahdeksassa maassa. Globaalit palvelut tarjotaan partnereiden kautta.


OpusCapita


OpusCapita tarjoaa taloushallinnon prosessien virtaviivaistamista automatisointiratkaisuilla ja ulkoistamispalveluilla. Tavoitteena on auttaa yrityksiä tehokkaampaan ja laadukkaampaan liiketoimintaan. OpusCapitalla on yli 10 000 asiakasta Euroopassa, ja ratkaisuja käytetään yli 50 maassa. Toimintaa on yhdeksässä maassa.Muu


Itella Itella

toiminta ja

2013 Viestin- Logis- Opus- Segmentit kohdista- Elimi- Konserni
miljoonaa euroa välitys tiikka Capita yhteensä mattomat noinnit yhteensä
Myynti konsernin ulkopuolelle 1 100,7 626,9 249,2 1 976,8

1 976,8
Segmenttien välinen myynti 59,4 215,4 14,2 289,1 60,5 -349,7 0,0
Liikevaihto 1 160,2 842,3 263,4 2 265,9 60,5 -349,7 1 976,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksista - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0
Liiketulos 64,1 -45,9 17,0 35,1 -25,2 - 9,9
Rahoitustuotot ja -kulut - - - 0,0 -12,3 - -12,3
Tilikauden voitto / tappio ennen veroja

-2,4
Osuudet osakkuusyrityksissä - 0,3 0,0 0,4 - - 0,4
Varat 482,7 587,3 172,6 1 242,6 210,0 -37,0 1 415,6
Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - - - 0,0 - - 0,0
Velat 266,5 120,2 42,7 429,4 367,5 -37,0 759,8
Velat myytävissä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä - - - 0,0 - - 0,0
Investoinnit 30,9 18,8 3,7 53,4 7,7 - 61,1
Poistot 36,4 42,2 7,2 85,8 6,3 - 92,1
Arvonalentumiset 3,3 21,0 - 24,3 - - 24,3
Henkilöstö kauden lopussa 16 706 6 670 2 121 25 497 380 - 25 877

Muu


Itella Itella

toiminta ja

2012 Viestin- Logis- Opus- Segmentit kohdista- Elimi- Konserni
miljoonaa euroa välitys tiikka Capita yhteensä mattomat noinnit yhteensä
Myynti konsernin ulkopuolelle 1 113,0 575,6 257,9 1 946,5 0,2
1 946,7
Segmenttien välinen myynti 54,6 205,9 12,2 272,7 62,9 -335,6 0,0
Liikevaihto 1 167,6 781,5 270,1 2 219,1 63,1 -335,6 1 946,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
0,0 0,0 0,0

0,0
Liiketulos 74,0 -9,5 -1,1 63,4 -24,4
39,0
Rahoitustuotot ja -kulut-8,3
-8,3
Tilikauden voitto / tappio ennen veroja

30,8
Osuudet osakkuusyrityksissä
0,4 0,0 0,4

0,4
Varat 464,3 689,7 179,0 1 333,0 202,7 -36,7 1 499,0
Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 10,7

10,7

10,7
Velat 271,4 148,7 47,3 467,4 389,8 -36,7 820,5
Velat myytävissä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä 0,5

0,5

0,5
Investoinnit 26,8 90,4 5,8 123,0 11,7
134,7
Poistot 34,1 38,9 8,7 81,7 6,3
88,0
Arvonalentumiset


0,0 1,4
1,4
Henkilöstö kauden lopussa 17 844 7 391 2 168 27 403 413
27 816
Maantieteelliset alueet


Itella-konserni toimii neljällä maantieteellisellä alueella: Suomi, Skandinavia, Baltia ja Venäjä sekä muut maat. Maantieteellisten alueiden liikevaihto määritellään konsernin ulkoisen asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat esitetään niiden sijaintimaan mukaan ja ne sisältävät pitkäaikaiset varat pois lukien konserniliikearvon, laskennalliset verosaamiset ja rahoitusinstrumentit. Yksittäisenä maana vain Suomi muodostaa olennaisen osan konsernin liikevaihdosta. Itellan asiakaskunta koostuu laajasta määrästä asiakkaita useilla markkina-alueilla eikä yhdenkään asiakkaan liikevaihto edusta merkittävää osaa Itellan liikevaihdosta.


2013


Skandi- Baltia ja Muut
miljoonaa euroa

Suomi navia Venäjä maat Yhteensä
Liikevaihto

1 410,6 235,9 238,6 91,6 1 976,8
Pitkäaikaiset varat

476,8 23,8 211,9 1,7 714,3
2012


Skandi- Baltia ja Muut
miljoonaa euroa

Suomi navia Venäjä maat Yhteensä
Liikevaihto

1 333,9 263,2 239,4 110,2 1 946,7
Pitkäaikaiset varat

504,3 38,8 249,7 2,9 795,6