Konsernin tase

31.12.2012 1.1.2012
miljoonaa euroa Liite 31.12.2013 oikaistu* oikaistu*
Pitkäaikaiset varatLiikearvo 13 180,0 186,9 171,7
Muut aineettomat hyödykkeet 13 70,1 100,3 77,5
Sijoituskiinteistöt 14 12,4 3,1 3,8
Aineelliset hyödykkeet 15 625,5 675,4 664,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 16 0,4 0,4 0,8
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 19 6,0 6,0 6,4
Pitkäaikaiset saamiset 20 12,5 13,0 12,1
Laskennalliset verosaamiset 21 20,6 13,8 12,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä
927,4 998,9 948,8

Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 22 7,8 6,7 7,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 311,0 329,9 299,1
Tuloverosaamiset
1,8 2,1 7,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 24 0,7 2,6 1,5
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 24 0,0 15,2 10,9
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 25 85,8 56,2 58,7
Rahavarat 26 81,0 90,3 121,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä
488,2 503,0 506,3

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 27 0,0 10,7 12,4

Varat yhteensä
1 415,6 1 512,5 1 467,4
31.12.2012 1.1.2012
miljoonaa euroa Liite 31.12.2013 oikaistu* oikaistu*
Oma pääomaOsakepääoma 28 70,0 70,0 70,0
Käyttörahasto
142,7 142,7 142,7
Käyvän arvon rahasto
0,0 -0,2 0,1
Muuntoerot
-21,3 6,7 -4,2
Kertyneet voittovarat
464,4 467,5 456,8
Oma pääoma yhteensä
655,8 686,7 665,4

Pitkäaikaiset velatLaskennalliset verovelat 21 43,7 54,1 53,6
Pitkäaikaiset korolliset lainat 31 283,6 288,3 304,9
Muut pitkäaikaiset velat 32 11,5 12,2 4,0
Pitkäaikaiset varaukset 30 12,8 18,6 20,3
Eläkevelvoitteet 29 11,3 8,3 8,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä
362,8 381,5 391,5

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset korolliset lainat 31 21,5 36,3 30,5
Ostovelat ja muut velat 32 357,8 375,7 372,1
Tuloverovelat
2,6 1,2 3,0
Lyhytaikaiset varaukset 30 15,0 30,4 4,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä
397,0 443,7 410,1

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 27 0,0 0,5 0,5

Velat yhteensä
759,8 825,8 802,1

Oma pääoma ja velat yhteensä
1 415,6 1 512,5 1 467,4

*) Vertailutietoja on muutettu takautuvina tehtyjen muutosten ja korjausten vuoksi, ks. konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet.