Konsernin rahavirtalaskelma


miljoonaa euroa Liite 2013 2012
Tilikauden tulos
7,7 14,1
Oikaisut:Poistot 9 92,1 88,0

Arvonalentumiset 9 24,3 1,4

Myyntivoitot 4 -6,6 -4,8

Myyntitappiot 10 1,3 15,3

Rahoitustuotot 11 -25,2 -26,5

Rahoituskulut 11 35,6 34,7

Tuloverot 12 -10,1 16,7

Muut oikaisut
-19,4 18,3
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
99,6 157,3


Myynti- ja muiden saamisten muutos
9,0 -18,2

Vaihto-omaisuuden muutos
-1,4 0,8

Osto- ja muiden velkojen muutos
-11,3 6,4
Käyttöpääoman muutos
-3,6 -11,1

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
95,9 146,2


Maksetut korot
-20,6 -19,8

Saadut korot
7,1 8,2

Muut rahoituserät
1,4 -0,1

Maksetut verot
-2,4 -15,6
Rahoituserien ja verojen rahavirta
-14,6 -27,3

Liiketoiminnan rahavirta
81,3 118,9

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
-6,2 -28,1
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
-34,6 -45,4
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
6,9 7,4
Hankitut liiketoiminnot 2 0,0 -41,5
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 2 12,5 -14,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
-29,8 2,5
Muu investointien rahavirta
2,0 -3,1
Investointien rahavirta
-49,2 -122,5

Lyhytaikaisten lainojen nostot 31 - 4,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 31 -25,1 -23,8
Rahoitusleasingvelkojen maksut
-7,4 -6,6
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 24 0,3 -4,2
Maksetut osingot
-6,8 -
Rahoituksen rahavirta
-39,0 -29,8

Rahavarojen muutos
-6,8 -33,4

Rahavarat tilikauden alussa 26 90,3 121,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
-2,5 2,7
Rahavarat tilikauden lopussa 26 81,0 90,3