Konsernin tilinpäätös


Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma


Konsernin tuloslaskelma


miljoonaa euroa Liite 2013 2012 oikaistu*
Liikevaihto 1 3 1 976,8 1 946,7
Liiketoiminnan muut tuotot 4
18,2 25,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

0,0 0,0
Materiaalit ja palvelut 5
572,2 546,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7
885,4 885,2
Poistot 9
92,1 88,0
Arvonalentumiset 9
24,3 1,4
Liiketoiminnan muut kulut 10
411,1 411,5
Liikevoitto

9,9 39,0

Rahoitustuotot 11
25,2 26,4
Rahoituskulut 11
-37,6 -34,7
Voitto ennen veroja

-2,4 30,8

Tuloverot 12
10,1 -16,7
Tilikauden tulos

7,7 14,1

Konsernin laaja tuloslaskelma


Tilikauden tulos

7,7 14,1

Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:Myytävissä olevat rahoitusvarat

0,2 -0,3
Muuntoero

-28,0 10,9
Verovaikutus

0,0 -
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

-5,0 -2,9
Verovaikutus

1,0 0,7
Tilikauden laaja tulos

-24,1 22,5

*) Vertailutietoja on muutettu takautuvina tehtyjen muutosten ja korjausten vuoksi, ks. konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet.