Hallituksen voitonjakoehdotus


Hallituksen esitys yhtiökokoukselle


Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 569 677 245,72 euroa, josta tilikauden 2013 tappio on -46 983 206,37 euroa.


Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja 569 677 245,72 euroa jätetään omaan pääomaan.