Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintaympäristö 2013

Yleinen taloustilanne jatkui Suomessa koko vuoden heikkona. Itellan liikevaihto kasvoi kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana yrityshankinnan seurauksena ja laski viimeisellä neljänneksellä 2,5 %. Koko vuonna liikevaihto kasvoi hieman, mutta vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta.

Sähköinen korvautuvuus postiliikenteessä kiihtyi vuoden aikana. Osoitteellisten kirjelähetysten volyymit laskivat vuoden aikana edellisvuoteen verrattuna -6 %, kun vielä vuotta aiemmin lasku oli -4 %. Erityisen voimakasta lasku oli 2. luokan kirjeissä, ja lasku voimistui viimeisen neljänneksen aikana.

Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua. Heikon taloustilanteen takia pakettipalveluiden kasvu hidastui edellisvuoden vastaavan ajankohdan 5 %:sta 4 %:iin. Markkinan heikentymiseen on vaikuttanut bruttokansantuotteen kehitys ja markkinan rakenteeseen kuluttajien siirtyminen käyttämään kotimaisten verkkokauppojen sijaan yhä enemmän ulkomaisia verkkokauppoja.

Logistiikan ja kaupan markkinatilanne on heikko. Tämä näkyi Itella Logistiikassa kappaletavaralogistiikan volyymien pienentymisenä. Raskaan liikenteen volyymien lasku on jatkunut Suomessa 20 kuukautta peräkkäin. Tilanne on aiempaa selkeästi heikompi Suomessa ja on pysynyt haastavana Skandinaviassa, vaikka Skandinaviassa raskaan liikenteen volyymit ovat nyt kääntyneet kasvuun. Venäjällä Logistiikka on kehittynyt positiivisesti, vaikka Venäjän kansantalouden kasvu ja kulutus ovat hidastuneet ja rupla on heikentynyt euroa vastaan 11 % edellisvuodesta.

Laskutuksen ja taloushallinnon digitalisoituminen sekä sähköistyminen vaikuttavat Itellan liiketoimintaan tarjoten mahdollisuuksia erityisesti OpusCapitalle ulkoistuspalvelujen ja monikanavaratkaisujen osalta. Toisaalta sähköisen korvautuvuuden kiihtyminen vaikuttaa tulostusliiketoimintaan, ja organisaatioiden välisessä sähköisessä tietoliikenteessä näkyi heikentynyt markkinatilanne.

Myönnetyt postitoimiluvat mahdollistavat osoitteellisen jakelun kilpailun, mutta kilpailu ei vielä vaikuttanut Itellaan tai Itellan tulokseen vuonna 2013. Valtioneuvosto hyväksyi 30.1.2014 Itellan kilpailijalle toimilupaehdot postinjakeluun. Itella pitää hyvänä kilpailun lisääntymistä postimarkkinoilla, mutta Itellan näkemyksen mukaan tehty toimilupapäätös kuitenkin vähentää Itellan mahdollisuutta tuottaa postilain määrittelemiä yleispalveluita kannattavasti ja täten lisää toiminnan tehostamistarvetta.

Korkein hallinto-oikeus kumosi elokuussa pääosin Viestintäviraston päätökset koskien yleispalvelutuotteista perittävien maksujen kustannusperusteita sekä yleispalvelutuotteiden hinnoittelua. KHO:n päätöksen mukaan Viestintäviraston Itellalle vuosina 2008 ja 2009 asettamat velvoitteet yritysasiakkaiden hinnastojen uusimisesta sekä yleispalvelujen hintojen laskemisesta ovat olleet lainvastaisia.