Liikevaihto ja tulos 2013

Vuonna 2013 Itella-konsernin liikevaihto oli 1 976,8 (1 946,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 1,5 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon kasvu oli 2,3 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti Suomessa toteutettu kappaletavaraliiketoiminnan hankinta lokakuussa 2012.

Konsernin liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä, kasvoi Itella Logistiikassa ja laski OpusCapitassa. Suomessa liikevaihto kasvoi 4,7 % ja laski muissa maissa 7,1 %. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 24 % (27 %).

Konsernin liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 50,5 (53,2) miljoonaa euroa, 2,6 % (2,7 %) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä ja Itella Logistiikassa ja parani OpusCapitassa.

Vuonna 2013 tulosta rasittivat kertaluonteiset erät 40,5 (14,2) miljoonaa euroa, joista henkilöstön uudelleenjärjestelyihin kohdistuu 17,5 (3,8) miljoonaa euroa ja Logistiikan arvonalentumisiin 21,0 miljoonaa euroa sekä muihin eriin 2,0 (10,3) miljoonaa euroa. Itella Logistiikan arvonalentumiset kirjattiin liikearvosta sekä aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä.

Konsernin liiketulos oli 9,9 (39,0) miljoonaa euroa, eli 0,5 % (2,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto heikkeni Itella Viestinvälityksessä ja Itella Logistiikassa ja parani OpusCapitassa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -12,3 (-8,3) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli -2,4 (30,8) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat yhteensä 10,1 (-16,7) miljoonaa euroa. Erään sisältyy 11,1 miljoonan laskennallinen verosaaminen, joka kirjattiin pääosin konsernin venäläisen tytäryhtiön aikaisempien tilikausien käyttämättömistä verotappioista yhtiön parantuneen kannattavuuden takia. Konsernin tuloverot ilman laskennallisten verojen muutosta olivat -4,2 (-18,4) miljoonaa euroa. Tilikauden veroista lähes 80 % kohdistui Suomeen. Konsernin laskennallinen veroaste ilman Venäjän aikaisempiin tilikausiin liittyvää laskennallista verosaamista oli 44 % (54 %).

Konsernin tulos tilikaudelta oli 7,7 (14,1) miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuottoprosentti oli 1,1 % (2,1 %).


Konsernin avainluvut


1–12/2013 1–12/2012
Liikevaihto, milj. euroa 1 976,8 1 946,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa*) 50,5 53,2
Liiketulos (oikaistu), %*) 2,6 2,7
Liiketulos, milj. euroa 9,9 39,0
Liiketulos, % 0,5 2,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa -2,4 30,8
Tilikauden tulos, milj. euroa 7,7 14,1
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 1,1 2,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 1,3 4,7
Omavaraisuusaste, % 47,5 46,2
Nettovelkaantumisaste, % 21,1 23,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 61,1 134,7
Henkilöstö keskimäärin 27 253 27 460
Osingot, milj. euroa -**) 6,8

* Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä
** Hallituksen esitys