Henkilöstö

Itella-konsernissa oli vuoden 2013 lopussa vakituisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa 25 877 (27 816) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 27 253 (27 460). Tämä vastaa laskennallisesti 23 712 (23 676) henkilötyövuotta, joista ulkomailla oli keskimäärin 5 649 (5 859).

Henkilöstö jakaantui seuraavasti:

Itella Viestinvälitys  16 706
Itella Logistiikka  6 670
OpusCapita 2 121
Konserni- ja muut toiminnot  380

 

Suomen ulkopuolella työskenteleviä oli vuoden lopussa 5 614 (5 997). Suomessa työskenteleviä oli vastaavasti 20 263
(21 819). Emoyhtiössä oli vuoden 2013 lopussa 380 (386) työntekijää. Emoyhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä oli 379 (386).

Konsernin henkilöstö 2013 2012 2011
Palkat ja palkkiot, milj. euroa  713,4  713,8  731,8
Henkilöstö 31.12.  25 877 27 816   27 585
Henkilöstö keskimäärin 27 253 27 460  28 493

 

Konsernin palkat ja palkkiot laskivat 0,4 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja 17,5 (3,8) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy 1,2 miljoonan euron kuluvaraus koko henkilöstön voittopalkkiota varten. Lisäksi on tehty varaus vuosittaista tulospalkkiojärjestelmää ja johdon pitkän tähtäimen tulospalkkiojärjestelmää varten.

Vuoden 2013 aikana Suomessa solmittiin 498 uutta vakituista työsuhdetta. Henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 637 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottiin 380 henkilötyövuotta, vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 20 henkilötyövuotta ja yritysjärjestelyiden kautta 237 henkilötyövuotta.