Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto

Merkittävä osa yhtiön tuotoista syntyy lyhytkestoisten palvelusuoritteiden tuottamisesta. Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelu on suoritettu sopimuksen mukaisesti. Liikevaihto on laskettu vähentämällä palvelujen myynnistä saadusta tuotosta välilliset verot, myönnetyt alennukset ja kurssierot.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot kuten tuotot hallintopalveluista. Myös julkiset avustukset, jotka ovat pääosin valtiolta saatuja tuote- ja liiketoiminnan kehitysavustuksia, kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaiset tasapoistot. Poistot perustuvat arvioituun taloudelliseen käyttöikään ja ne on tehty hyödykkeen käyttöönottohetkestä alkaen. Itella Oyj:ssä käytetyt tavallisimmat pitoajat ovat:

Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot 3–5 vuotta
Koneet ja kalusto 3–5 vuotta
Maa- ja vesialueiden arvoista ei ole tehty poistoja.

Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alkuperäisiin hankintamenoihin. Mikäli sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattu arvonalennuksena kuluksi.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi niiden aiheutumishetkellä. Menot, jotka aiheutuvat sisäisesti kehitettävistä merkittävistä uusista tuotteista ja toiminnanohjausjärjestelmistä, aktivoidaan taseeseen aineettomiin hyödykkeisiin silloin, kun tuote on teknisesti toteutettavissa ja on todennäköistä, että syntyneestä hyödykkeestä saadaan taloudellista hyötyä ja kehittämismenot voidaan mitata luotettavasti. Kerran kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Aineettomasta hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on otettu käyttöön. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3–5 vuotta. Aineettomat hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty, kehittämismeno kirjataan aiheutumishetken kuluksi.

Kunnossapito- ja korjausmenot

Kunnossapito- ja korjausmenot on kirjattu vuosikuluiksi lukuun ottamatta suuria perusparannusmenoja, jotka on aktivoitu hyödykkeen hankintamenoon.

Leasing

Leasingvuokramaksut kirjataan vuokrakuluiksi eikä hyödykkeitä esitetä käyttöomaisuutena.


Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan, keskimääräiseen hankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät pankkitilit ja muut käteiseen rahaan rinnastettavat varat.

Eläkejärjestelyt

Itella Oyj:n lakisääteinen eläketurva on järjestetty Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Lisäeläketurva (Posti- ja telelaitosta pitkään palvelleille) on järjestetty OP-Henkivakuutus Oy:ssä.

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin kirjataan yhtiön varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat poikkeukselliset ja määrältään huomattavat liiketapahtumat mukaan lukien konserniavustukset.

Varaukset

Varaukset kirjataan, kun yrityksellä on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Uudelleenjärjestelyistä kirjataan varaus, kun niitä koskeva yksityiskohtainen suunnitelma on hyväksytty ja julkaistu.

Tuloverot

Tuloverot sisältävät suoriteperusteiset verot sekä verot edellisiltä vuosilta.

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyä verokantaa. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi käyttäen tapahtumapäivän kurssia.

Tilinpäätöksessä valuuttamääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin keskikurssiin. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssierot on käsitelty myyntien ja ostojen oikaisuina. Rahoituksesta syntyvät kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Rahoitusvälineiden arvostaminen

Sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin ja yritystodistuksiin on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän termiinihintoihin. Koronvaihtosopimuksen käypä arvo on tulevien korkovirtojen nykyarvo. Muut arvopaperit ovat pääomarahastosijoituksia, jotka arvostetaan rahastonhoitajan ilmoittamaan tilinpäätöshetkeen tai viimeisimpään saatavilla olevaan markkina-arvoon.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon ja sen jälkeen ne arvostetaan uudelleen käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Yhtiö käsittelee johdannaissopimukset joko taseeseen merkittyjen varojen tai velkojen kiinteäehtoisten sitoumusten suojauksiksi (käyvän arvon suojaus), ennakoitujen erittäin todennäköisten liiketoimien suojauksiksi (rahavirran suojaus) tai johdannaissopimuksiksi, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa.

Yhtiö dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumenttien välisen suhteen sekä yhtiön riskien hallinnan tavoitteet ja strategian suojaustoimenpiteiden tekemiseen. Yhtiö dokumentoi ja arvioi suojausta aloitettaessa ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä suojaussuhteen tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan instrumentin kykyä kumota suojattavan erän käyvän arvon.

Käyvän arvon suojauksiksi määritettyjen ehdot täyttävien johdannaisten käyvän arvon muutokset samoin kuin suojattavasta riskistä johtuvat suojattavan omaisuuserän tai velan käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelmaan. Yhtiö sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa kiinteäkorkoisen lainan korkoriskiltä suojautumiseen. Kiinteäkorkoista lainaa suojaavan johdannaissopimuksen käyvän arvon muutokset sekä suojatun kiinteäkorkoisen lainan korkoriskistä johtuvat käyvän arvon muutokset esitetään rahoituserissä.

Johdannaisten käyvät arvot määritetään samanlaisten johdannaisten markkina-arvojen tai yleisesti käytössä olevien arvostusmallien perusteella. Valuuttatermiinien käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinanoteeraus ja koronvaihtosopimusten käypä arvo on tulevien korkovirtojen nykyarvo.