13. Sijoitukset


Konserniyritykset 2013 2012
Hankintameno 1.1. 960 415 671,04 930 148 743,51
Lisäykset 69 361 183,86 58 185 259,99
Vähennykset -113 478 643,17 -27 918 332,46
Hankintameno 31.12. 916 298 211,73 960 415 671,04
Kertyneet arvonalentumiset 1.1. 258 491 602,94 214 003 390,88
Arvonalentumiset 39 553 465,73 46 278 212,06
Arvonalennusten peruutukset -32 776 836,97 -1 790 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 651 029 980,03 701 924 068,10Osakkuusyritykset

Hankintameno 1.1. 513 245,14 624 723,79
Vähennykset - -111 478,65
Hankintameno 31.12. 513 245,14 513 245,14
Pääomaosuusoikaisut 1.1. 1 310 984,87 1 310 984,87
Kertyneet arvonalentumiset 1.1. -1 097 739,73 -1 097 739,73
Kirjanpitoarvo 31.12. 300 000,00 300 000,00Muut osakkeet

Hankintameno 1.1. 6 660 424,13 6 660 424,13
Vähennykset -117,73 -
Hankintameno 31.12. 6 660 306,40 6 660 424,13
Kertyneet arvonalentumiset 1.1. 660 676,07 660 676,07
Kirjanpitoarvo 31.12. 5 999 630,33 5 999 748,06Saamiset konserniyrityksiltä

Pääomalainasaamiset

Hankintameno 1.1. 93 181 287,06 94 050 147,12
Vähennykset - -868 860,06
Hankintameno 31.12. 93 181 287,06 93 181 287,06
Kertyneet arvonalentumiset 1.1. 51 891 600,00 52 760 460,06
Arvonalennusten peruutukset - -868 860,06
Kirjanpitoarvo 31.12. 41 289 687,06 41 289 687,06Muut saamiset

Pääomalainasaamiset

Hankintameno 1.1. 1 500 000,00 -
Lisäykset 1 570 177,03 1 500 000,00
Hankintameno 31.12. 3 070 177,03 1 500 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 070 177,03 1 500 000,00Sijoitukset yhteensä 701 689 474,45 751 013 503,22

 

14. Vaihto-omaisuus2013 2012
Valmiit tuotteet/tavarat 0,00 12 205,63
Ennakkomaksut 204 111,28 68 821,84
Yhteensä 204 111,28 81 027,47