Tase


euroa Liite 31.12.2013 31.12.2012
VASTAAVAA


Pysyvät vastaavat


Aineettomat hyödykkeet 11 7 899 051,13 11 572 958,25
Aineelliset hyödykkeet 12 6 947 459,35 6 720 961,88
Sijoitukset 13 701 689 474,45 751 013 503,22
Pysyvät vastaavat yhteensä
716 535 984,93 769 307 423,35
Vaihtuvat vastaavat


Vaihto-omaisuus 14 204 111,28 81 027,47
Pitkäaikaiset saamiset 15 187 858 695,61 202 965 508,47
Lyhytaikaiset saamiset 16 133 985 715,61 153 655 629,77
Rahoitusarvopaperit
120 517 164,87 101 666 312,93
Rahat ja pankkisaamiset
49 807,67 17 708,59
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
442 615 495,04 458 386 187,23
Vastaavaa yhteensä
1 159 151 479,97 1 227 693 610,58
VASTATTAVAA


Oma pääoma 18

Osakepääoma
70 000 000,00 70 000 000,00
Käyvän arvon rahasto
-48 336,89 -175 130,35
Muut rahastot
142 703 761,93 142 703 761,93
Edellisten tilikausien voitto
473 956 690,16 494 194 537,99
Tilikauden voitto/tappio
-46 983 206,37 -13 437 847,83
Oma pääoma yhteensä
639 628 908,83 693 285 321,74
Pakolliset varaukset 19 1 176 541,87 942 334,45
Vieras pääoma


Pitkäaikainen vieras pääoma 21 256 138 158,17 270 312 861,40
Lyhytaikainen vieras pääoma 22 262 207 871,10 263 153 092,99
Vieras pääoma yhteensä
518 346 029,27 533 465 954,39
Vastattavaa yhteensä
1 159 151 479,97 1 227 693 610,58