Rahavirtalaskelma


euroa 2013 2012
Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen satunnaisia eriä -91 246 933,12 -94 396 245,69
Oikaisut:


Suunnitelman mukaiset poistot 5 294 953,10 5 112 925,26

Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 13 373 908,83 -274 118,67

Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+) 3 517 532,16 -3 564 905,43

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 41 791 746,49 47 224 576,84

Fuusiovoitto 0,00 -616 942,59

Fuusiotappio 0,00 19 670 423,11

Muut oikaisut 330 060,00 -209 486,43
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -26 938 732,54 -27 053 773,60

Korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -21 872 655,87 -2 925 728,33

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -400 151,97 -99 858,74

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -123 083,81 119 285,54

Korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 6 598 862,44 3 193 285,58

Pitkäaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 217 756,50 0,00
Käyttöpääoman muutos -15 579 272,71 286 984,05
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -42 518 005,25 -26 766 789,55

Maksetut korot -19 038 217,76 -16 992 245,75

Saadut korot 16 429 616,01 12 186 096,58

Muut rahoituserät 1 562 919,69 -124 968,89

Maksetut verot -409 119,61 -13 903 955,61
Rahoituserien ja verojen rahavirta -1 454 801,67 -18 835 073,67
Liiketoiminnan rahavirta (A) -43 972 806,92 -45 601 863,22
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -5 205 415,74 -10 371 885,03
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot 3 346 073,96 24 940,00
Investoinnit muihin sijoituksiin -3 200 000,00 -39 814 110,73
Luovutustulot muista sijoituksista 38 722 228,83 406 281,20
Myönnetyt lainat -43 640 354,40 -87 358 340,27
Lainasaamisten takaisinmaksut 10 367 257,28 83 703 923,50
Saadut osingot 5 154 522,75 3 028 139,46
Muu investointien rahavirta 0,00 -815 196,05
Investointien rahavirta (B) 5 544 312,68 -51 196 247,92
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 598 865,09 326 592,48
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 199 359,20
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -25 000 000,00 -25 000 000,00
Maksetut osingot -6 800 000,00 -
Saadut ja maksetut konserniavustukset 97 000 000,00 58 600 000,00
Rahoituksen rahavirta (C) 65 798 865,09 34 125 951,68
Rahavarojen muutos (A+B+C) 27 370 370,85 -62 672 159,46
Konsernitilien saldon muutos -8 487 419,83 30 540 263,13
Fuusioissa saadut rahavarat 0,00 767 867,51
Rahavarojen muutos 18 882 951,02 -31 364 028,82
Rahavarat tilikauden alussa 101 684 021,52 133 048 050,34
Rahavarat tilikauden lopussa 120 566 972,54 101 684 021,52