Luotettavaa ja korkeatasoista postipalvelua

Liikenne- ja viestintäministeriön helmikuussa julkistama postipalveluja koskeva seurantatutkimus kertoi, että kuluttajat ja yritykset ovat edelleen tyytyväisiä postipalveluihin. Suomalaisten selkeä enemmistö pitää maamme postitoimintaa korkeatasoisena.

Tutkimuksen tulokset tukevat meidän omia havaintojamme siinä, että sähköisen viestinnän kasvu vähentää kuluttajien ja yritysten lähettämiä perinteisiä kirjeitä, ja että aiempaa useampi yksityishenkilö voisi harkita vastaanottavansa nykyisin perinteisessä postiliikenteessä saapuvat kirjelähetykset sähköpostiin tai muulla sähköisellä tavalla.

Toimintaamme valvoo Viestintävirasto, jonka tehtävänä on valvoa postilain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Postilain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. Raportoimme vuosittain muun muassa jakeluvelvoitteen toteutumisesta, lähetystiedusteluista ja vahinkotilanteista sekä asiakaspalautteiden käsittelystä. Vuoden 2013 raportoinnin tuloksista kerrotaan tarkemmin yritysvastuuraportin osiossa Yhteiskunnallinen vastuu.

Edellisvuonna liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämä työryhmä jatkoi työtään koskien postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avoimuuden parantamista ja ylläpitoa. Työryhmä jatkaa vielä työtään osoiterekisterin avoimuutta koskien, mutta vuoden 2013 raportissa esitettiin, että postinumerojärjestelmän ylläpito ja hallinnointi säilyisi edelleen Itella Postilla. Postinumerotiedot pitäisi kuitenkin tarjota maksutta kaikkien saataville helposti ladattavassa sähköisessä muodossa. Postinumerojärjestelmän kehittäminen on osa hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön.

Palvelupisteiden määrä

Postipalvelut-kuvitus