Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitettu selvitys Itellan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Se on käsitelty Itella Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa 11.2.2014. Selvitys on annettu erillisenä, tilintarkastamattomana kertomuksena ja julkistettu yhdessä tilinpäätöstiedotteen kanssa.

Palkka- ja palkkioselvitys ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.itella.fi/hallinnointi.

Johdon CV-tiedot löytyvät osoitteesta www.itella.fi/johto.

Hallinnointikoodin noudattaminen

 

Itellan johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Itellan päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Itella Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi", www.cgfinland.fi).

Poikkeaminen hallinnointikoodista:

 • Yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista internetsivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas. (suositus 1)
 • Itellalla ei ole julkista sisäpiirirekisteriä eikä ilmoitusvelvollisia, koska yhtiön osake ei ole pörssilistattu. (suositus 51)
 

Hallintoneuvosto

 

Hallintoneuvoston tehtävänä on

 • valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti ja kannattavuutta silmällä pitäen
 • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä
 • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
 • seurata postipalveluiden toimivuutta ja käsitellä niihin merkittäviä muutoksia aiheuttavat esitykset.

Hallintoneuvosto on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6–12. Jäseneksi ei voi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on yksi vuosi, ja se päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Itellan hallintoneuvosto 2013
Jäsen Synt. Koulutus Ammatti Osallistuminen kokouksiin
Mauri Pekkarinen (pj.) 1947 YTM kansanedustaja 4/4
Ritva Elomaa 1955 röntgenhoitaja kansanedustaja 4/3
Lars-Erik Gästgivars 1946 stuertti-tutkinto kansanedustaja 4/4
Raimo Piirainen 1952 veturinkuljettajan koulutus kansanedustaja 4/4
Tuomo Puumala 1982 YTM kansanedustaja 4/2
Teuvo V. Riikonen 1960 TM toiminnanjohtaja 4/4
Kimmo Sasi 1952 VT kansanedustaja 4/4
Susanna Huovinen*) 1972 VTM kansanedustaja 4/1
Maria Guzenina-Richardson**) 1969 toimittaja kansanedustaja 4/2
Johanna Karimäki vpj. 1973 DI kansanedustaja 4/3
Sari Moisanen 1980 insinööri AMK opiskelija 4/4
Outi Mäkelä 1974 KTM kansanedustaja 4/3
Reijo Ojennus 1947 kauppateknikko eduskunta-avustaja/yrittäjä 4/4

*) 24.5.2013 asti

**) 30.5.2013 alkaen

 

Hallitus

 

Itella Oyj:n hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä sekä hallituksen vahvistamissa päätöksenteko-ohjeissa. Näiden mukaisesti hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa, nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan perusteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Varsinainen yhtiökokous valitsee Itella Oyj:n hallituksen jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitusjäsenten pätevyys arvioidaan valtion omistajaohjausyksikössä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5-9. Hallitukseen ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja.

Itellan hallitus 2013
Jäsen Synt. Koulutus Ammatti
Arto Hiltunen (pj.) 1958 KTM -
Ilpo Nuutinen 1964 KTM (VT,OTL) hallitusneuvos
Hele-Hannele Aminoff*) 1960 MBA toimitusjohtaja
Suvi-Anne Siimes**) 1963 VTL toimitusjohtaja
Päivi Pesola 1956 KTM talousjohtaja
Jussi Kuutsa 1964 KTM maajohtaja
Timo Löyttyniemi***) 1961 KTT toimitusjohtaja
Riitta Savonlahti 1964 KTM henkilöstöjohtaja
Maarit Toivanen-Koivisto 1954 KTM toimitusjohtaja
*) 26.3.2013 asti

**) 26.3.2013 alkaen

***) lisäksi Itella Pankin hallituksen jäsen 2.6.2013 asti

 

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään 4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on

 • yhtiön talouden seuranta sekä valmistella, ohjata, käsitellä ja arvioida riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, sisäisen valvonnan raportteja ja taloudellisen raportoinnin organisointia ja tilintarkastusta
 • käydä tilintarkastajien kanssa läpi tilinpäätös ennen hallituksen käsittelyä
 • tehdä esitys tilintarkastajan valinnasta
 • arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia oheispalveluita.

Valiokunta valmistelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus valitsi keskuudestaan 26.3.2013 seuraavat jäsenet tarkastusvaliokuntaan: Päivi Pesola (pj.), Jussi Kuutsa, Timo Löyttyniemi ja Suvi-Anne Siimes.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään 4 jäsentä palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan, jonka tehtävänä on

 • valmistella ylimmän johdon nimityksiä ja palkkausta koskevat päätökset
 • valmistella palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteet sekä varmistaa niiden oikeudenmukaisuus ja kilpailukykyisyys.

Valiokunta valmistelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus valitsi keskuudestaan 26.3.2013 seuraavat jäsenet palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan: Päivi Pesola (pj.), Jussi Kuutsa, Timo Löyttyniemi ja Suvi-Anne Siimes.

Hallituksen kokousaktiivisuus
Jäsen Valiokuntajäsenyys Hallitus Valiokunta
Arto Hiltunen (pj.) Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta (pj.) 15/14 7/7
Ilpo Nuutinen Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta 15/15 7/6
Hele-Hannele Aminoff*) Tarkastusvaliokunta 15/3 7/1
Suvi-Anne Siimes**) Tarkastusvaliokunta 15/10 7/4
Jussi Kuutsa Tarkastusvaliokunta 15/15 7/7
Timo Löyttyniemi Tarkastusvaliokunta 15/13 7/7
Päivi Pesola Tarkastusvaliokunta (pj.) 15/14 7/7
Riitta Savonlahti Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta 15/13 7/6
Maarit Toivanen-Koivisto Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta 15/15 7/7
*) 26.3.2013 asti

**) 26.3.2012 alkaen

 

Toimitusjohtaja

 

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot.

Itella Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 11.12.2012 alkaen KTM, MBA Heikki Malinen.

 

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäiset valvonta- ja riskienhallintajärjestelmät

 

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit on suunniteltu niin, että ne tuottavat riittävän varmuuden taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu.

Itellan hallitus on hyväksynyt valvontaympäristön perustana olevat toimintamallit sekä riskienhallintaa ja hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat toimintamallit. Talouden raportoinnin prosessiin on sisäänrakennettu sisäisen valvonnan periaatteet COSO-viitekehyksen mukaisesti (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 1992).

Valvontaympäristö

Itellan sisäinen valvontajärjestelmä tukee konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattamisen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuden. Itellan hallituksen hyväksymä toimintaohje (Code of Conduct) perustuu Itellan yhteisiin arvoihin ja määrittelee periaatteet liiketoiminnan toimintaohjeille. Sisäisen valvonnan viitekehys muodostuu konsernitason toimintaohjeista ja prosesseista sekä liike- ja tukitoimintojen kontrolleista ja prosesseista. Taloudellisen raportoinnin valvontaympäristö on kuvattu ”Itella Group Policy on control over financial reporting” -dokumentissa.

Johdon vastuut on määritetty konsernin johtamisjärjestelmässä, joka on kuvattu Itella Way Handbook -ohjeissa. Itella-konsernissa noudatettavat vastuulliset ja eettiset menettelytavat on kuvattu Itellan yritysvastuun periaatteissa (Corporate Responsibility) ja eettisissä periaatteissa (Code of Conduct). Konsernissa on käytössä palautekanava, jonka avulla voidaan ilmoittaa eettisten periaatteiden kanssa ristiriidassa olevista toimista.

Hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus seuraa taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta tarkastusvaliokunnan ohjeiden mukaisesti.

Konsernin riskienhallinta vastaa konsernin riskien raportoinnista ja riskienhallintajärjestelmän ylläpitämisestä. Hallitus hyväksyy riskienhallintaa ja hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat toimintamallit.

Talous- ja rahoitusjohtajan johtama konsernitalous on vastuussa taloudellisen raportointiprosessin ylätason valvontajärjestelmästä. Valvonta perustuu konsernitason prosesseihin, ohjeisiin ja suosituksiin. Talousraportoinnin periaatteet ja ohjeet on koottu konsernin intranetiin.

Konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään (1.1.2014 alkaen neljään liiketoimintaryhmään) ja konsernitoimintoihin, joilla on myös vastuu sisäisestä valvonnasta.

Riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä toiminnallisia riskejä arvioidaan osana Itellan riskienhallintaa. Kahdesti vuodessa toteutettavassa systemaattisessa prosessissa talousprosesseihin liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja raportoidaan johdolle. Tarvittavien toimenpiteiden ja parannusten toteutus ja seuranta on integroitu toiminnan johtamiseen.

Valvontatoimet

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa ovat avainasemassa konsernin talousosaston antamat ohjeet ja yhteiset periaatteet. Taloudellisen valvonnan ja raportoinnin ohjeet sisältävät yhteiset laskenta- ja raportointiperiaatteet, raportointikäytännöt sekä taloustoimintojen roolit ja vastuut. Tilinpäätökseen sovelletaan koko konsernia koskevia laskentaperiaatteita, ja konsernin raportoinnissa käytetään yhdenmukaista tilikarttaa.

Valvontatoimet kattavat koko taloudellisen raportointiprosessin. Vastuut toimenpiteiden toteuttamisesta ja seurannasta on jaettu. Prosessit sisältävät valvontatoimenpiteitä liittyen liiketoimien aloittamisesta hyväksyntään, kirjaamiseen ja laskentaan mukaan lukien taloudelliseen raportointiin liittyvät tietotekniikka- ja järjestelmäratkaisut. Itellan OpusCapita-liiketoimintaryhmän Finance and Accounting Services -yksikkö hoitaa pääosan konserniyritysten kirjanpidosta ja muusta lakisääteisestä raportoinnista.

Kullakin liiketoimintaryhmällä on talousorganisaatio, jonka tehtävänä on varmistaa, että liiketoiminnan tuloksellisuutta analysoidaan riittävällä tasolla kattaen toiminnan volyymin, tuottojen, kulujen, käyttöpääoman, varojen ja investointien arvioinnin. Näitä analyyseja tarkastellaan eri tasoilla konsernissa ja lopullinen tarkastelu tehdään hallituksessa.

Konsernin taloudellinen kannattavuus raportoidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa, ja hallitus käy läpi kaikki osavuosi- ja vuosiraportit ennen niiden julkistamista. Itella soveltaa pörssiyhtiöiltä vaadittavia raportointistandardeja ja julkistaa pörssitiedotteet vuosi- ja osavuosikatsauksista. Itella raportoi toiminnastaan myös Viestintävirastolle konsernia koskevan yleispalveluvelvoitteen osalta.

Itellan hallintoneuvosto käsittelee Itella Oyj:n toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kokouksessaan ja esittää siitä lausunnon varsinaiselle yhtiökokoukselle.


Tiedottaminen ja viestintä

Talousraportoinnin periaatteet ja ohjeet sekä konsernissa noudatettavat IFRS-standardit ja laskentaperiaatteet ovat kaikkien taloudelliseen raportointiin osallistuvien käytettävissä intranetissä. Lisäksi konsernissa järjestetään säännöllisesti koulutuksia ja yhteisiä tiedotustilaisuuksia talouden prosesseista, periaatteista ja toimintaohjeista.

Seuranta

Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan vastuulla on kehittää menettelytapoja ja välineitä tukemaan taloudellista raportointia koskevien sisäisten valvontajärjestelmien yhtenäisessä toimeenpanossa ja ylläpidossa. Liiketoimintaryhmät laativat säännöllisesti yksiköiden ja konsernin johdolle talousraportteja sekä johdon raportteja, joissa analysoidaan ja selvitetään yksiköiden kannattavuuteen ja riskeihin liittyviä asioita.

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa talousprosessien sisäisen valvonnan toteutumista ja tehokkuutta tarkastusvaliokunnan hyväksymän riskiperusteisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Tarkastusten tulokset käsitellään tarkastuskohteen kanssa, konsernin johtoryhmässä ja hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Tarkastuksissa tehtyihin havaintoihin määritellään korjaavat toimenpiteet vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Vuoden 2013 sisäisen tarkastuksen painopisteenä olivat konsernin Venäjän-toiminnot.

Konsernin talous seuraa ulkoisen ja sisäisen raportoinnin oikeellisuutta sekä täsmällisyyttä ja varmistaa ulkoisen raportoinnin olevan säännösten mukaista. Konserniyhtiöiden johto ja talouspäälliköt varmistavat lisäksi, että ulkoisessa raportoinnissa noudatetaan soveltuvia säännöksiä.

Konsernin ja liiketoimintaryhmien edustajat kokoontuvat kuukausittain arvioimaan taloudellisia raportteja ja analysoimaan mahdollisia poikkeamia. Konsernin tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, ja johtoryhmä tarkastelee tulosraportointia kuukausitasolla.